Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SDZNS

05. november 2021

V četrtek, 4. novembra 2021, je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije ob spoštovanju vseh predpisanih higiensko-varnostnih in zaščitnih ukrepov ter ob izpolnjevanju pogoja PCT med udeleženci izpeljal izobraževalni seminar za svoje sindikalne zaupnice in zaupnike. Le-ti so se seznanili z najnovejšim dogajanjem v pogajanjih za dvig plač v zdravstveni negi in socialnem varstvu ter dobili tudi vse druge najpomembnejše informacije o prihodnjih aktivnostih in prioritetah sindikata, dogodek pa je bil tudi odlična priložnost za izmenjavo vprašanj, razrešitev nekaterih dilem, s katerimi se zaposleni srečujejo v svojih sredinah, in za pogovor ter izmenjavo izkušenj med poklicnimi kolegicami in kolegi.Uvodoma so najaktualnejše dogajanje in teme predstavili Slavica Mencingar, predsednica sindikata, Marjan Meglič, generalni sekretar SDZNS, in pravnik sindikata Janez Turuk. Predsednica je z zadovoljstvom ugotovila, da so med zbranimi sindikalnimi zaupniki številni mladi obrazi ter z njimi pozitivna prihodnost sindikata. Kar zadeva pogajanja, ki so pravkar v teku in pred skorajšnjim zaključkom, je to le ena med številnimi aktivnostmi in cilji, ki jih zasleduje SDZNS. Kot je sicer znano, SDZNS že dalj časa opozarjajo na težave in nerešena vprašanja zaposlenih v zdravstvu. Zaposleni v zdravstveni negi in socialnem varstvu so izčrpani, kolektivi pa kadrovsko podhranjeni in preobremenjeni že v običajnih razmerah, v času epidemije pa se je problematika še stopnjevala. Da bi se opisano vsaj deloma omililo, so se sredi letošnjega avgusta končno začela pogajanja med predstavniki Vlade RS (Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) o dvigu plač, predvsem zaposlenim v zdravstveni negi. Minister za zdravje Janez Poklukar je pogajanja odprl primarno iz razloga reševanja problematike pomanjkanja kadra na sekundarni in terciarni ravni, a so predstavniki SDZNS vztrajali, da tudi zaposleni na primarnem nivoju potrebujejo ustrezne popravke plač. Pogajanja so pred samim zaključkom, saj je parafiranje predloga dogovora predvideno že v prihodnjem tednu, a vodstvo sindikata niti na tokratnem srečanju z zaupniki še ni moglo razkriti podrobnosti, saj je tak sporazum med pogajalci in obenem tudi določeno v Poslovniku o pogajanjih. Jasno je, da je pri večini delovnih mest že prišlo do uskladitve novih (višjih) vrednosti plačnih razredov, neusklajenih je zgolj še nekaj delovišč. Pomembno je vedeti, da se za dvig plač v zdravstveni negi pogaja sedem sindikatov (med njimi so štirje podpisniki kolektivne pogodbe za zdravstveno nego) in potrebnega je veliko sodelovanja, strpnosti ter sklepanja kompromisov, da bi na koncu lahko prišli do za vseh sprejemljivih rezultatov. Kar torej zadeva tokratna pogajanja, je realno pričakovati podpis dogovora in pripadajočih aneksov že prihodnji teden, ko bo sindikat svoje članstvo nato tudi podrobneje obvestil o izpogajanem, torej o dvigu plačnih razredov posameznim delovnim mestom. Dogovorjeno bi nato bilo objavljeno v Uradnem listu in začelo veljati s 1. 12. letos, torej zaposleni lahko pričakujejo višje prejemke že v začetku prihodnjega leta pri izplačilu decembrskih plač. Tista delovna mesta, ki tokrat niso bila obravnavana, bodo prišla na vrsto na naslednjih pogajanjih, katerih začetek je predviden za sredino januarja prihodnje leto.

Vodstvo SDZNS je ob vsem izpostavilo, da je vprašanje ustreznega plačila nedvomno pomembno, a so medsebojni odnosi in delovni pogoji tisti, ki ostajajo in so morda še pomembnejši kot sama višina plače. 
VLOGA SINDIKATOV SKOZI ČAS IN PERSPEKTIVE

V drugem delu izobraževalnega seminarja pod naslovom izzivi sindikalnega gibanja v sodobnem času je najprej generalni sekretar SDZNS izpostavil, da je vloga sindikatov v moderni družbi drugačna od vloge, kot so jo imeli sindikati na samem začetku svojega nastanka. Sindikati so bili ustanovljeni z namenom zaščite in pridobitve osnovnih delavskih pravic. Te pravice so vsaj v večini Evrope danes samoumevne, zato se zastavlja vprašanje, katera so oziroma naj bodo ključna področja zavzemanja sindikatov.

Pri naslavljanju novih zaposlenih je ključen osebni pristop, pomembna je pomoč pri vključitvi v kolektiv in pridobivanje zaupanja novih sodelavcev, saj vse skupaj poveča verjetnost, da se novozaposleni vključi v sindikat in je v njem tudi aktiven. Povsem preprosto je - potrebujemo drug drugega, pomembni sta povezanost in solidarnost, obenem pa tudi ustrezna zavest o skupnem dobrem.


Brez sindikata ne bi imeli:
-          povračila za prevoz na delo,
-          regresa za letni dopust, za malico,
-          plačanega odmora med delovnim časom,
-          jubilejne nagrade …
Nižji bi bili:
-          dodatki za delovno dobo,
-          dodatki za manj ugodne pogoje dela,
-          nadomestilo za bolniško odsotnost,
-          osnovna in minimalna plača,
-          pokojnine …
Slabše bi bilo urejeno varstvo žensk, mladih in starejših delavcev, zdravje in varstvo pri delu, pogoji za upokojevanje …
In imeli bi manj dni letnega dopusta, daljši delovni čas in še več neplačanih nadur …

 
SDZNS je nedavno osnoval tudi posebno delovno skupino s člani Republiškega odbora (Edin Adrović, Marjanca Čegovnik in Goran Gruić), ki je pripravila predloge aktivnosti za obstoječe člane ter pridobivanje novih. Sindikat načrtuje organizirati seminarje in usposabljanja, da bi spodbudili poznavanje delovnopravnih tem, pravic in pristojnosti sindikata, sindikalnih zaupnikov ter članov, izpopolnjevali pa bi se tudi v veščinah komuniciranja, javnega nastopanja, pogajanj in poslovnega bontona. Sindikat si bo prizadeval tudi za boljšo prisotnost svojega vodstva in članstva v medijih ter proaktiven pristop pri komentiranju aktualnega dogajanja, krepil bo informiranje in obveščenost sindikalnih zaupnikov in članov, predstavljal sindikat tudi študentom zdravstvene nege ter poskrbel za možnosti njihove včlanitve pod ustreznimi pogoji.V zaključku tokratnega srečanja je mag. Maruška Željeznov Seničar spregovorila o potrebi sindikatov, da se prilagajajo družbenim spremembam, izpostavila pa še dejstvo, da je ohranitev sindikatov možna le preko razvoja novih, inovativnih strategij ali ob »reciklaži« obstoječih modelov sindikalnega gibanja. Kljub povečanemu spletnemu mreženju pa je potrebno ohraniti osebni stik in vzpostaviti dobre medsebojne odnose, zaupanje in spoštovati vrednote.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »