Obvestilo o sprejemu novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

30. oktober 2020

Objavljamo obvestilo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije o sprejemu novega Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege


Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) izvajalce zdravstvene dejavnosti obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020 objavljen novi Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki med drugim določa tudi postopek podelitve licence za strokovna področja za izvajalce zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K). Priloga k pravilniku je Seznam strokovnih področij podeljene licence.

V Uradnem listu RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020 je bil objavljen tudi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki podaljšuje rok za podelitev licence za medicinske sestre in medicinske tehnike oziroma za izvajalce iz t. i. »prve skupine izvajalcev« iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K, ki v postopku podelitve licence ne opravljajo preizkusa strokovne usposobljenosti. Rok za podelitev licence je podaljšan za eno leto do 17. 12. 2021.

V nadaljevanju vas seznanjamo s postopkom podelitve licence za strokovna področja za tehnike zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZZDej-K.

a) Postopek podelitve licence za strokovno področje za izvajalce zdravstvene nege iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K (t. i. »prva skupina izvajalcev«)

Medicinskim sestram in medicinskim tehnikom iz t. i. »prve skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v prvem odstavku 38. člena ZZDej-K, za podelitev licence za strokovna področja ni treba opravljati preizkusa strokovne usposobljenosti.


Izvajalci zdravstvene nege iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K (t. i. »prva skupina izvajalcev«), ki v postopku podelitve licence ne opravljajo preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornici – Zvezi posredujejo:
- vlogo za podelitev licence za strokovno področje,
- izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K.

Vloga za podelitev licence in obrazec izjave izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K sta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, zavihek register in licence, rubrika licence − 38. člen ZZDej-K

Če izvajalec zdravstvene nege še ni vpisan v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), vlogi za podelitev licence za strokovna področja priloži še izpolnjeno vlogo za vpis v register, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, zavihek register in licence, rubrika register in zahtevana dokazila. Za vpis v register in podelitev licence se plača ena upravna taksa v višini 22,60 evrov, ki je prihodek proračuna R Slovenije.

Rok za podelitev licence za strokovna področja za izvajalce iz t. i. »prve skupine izvajalcev« iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K je 17. 12. 2021.

Izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev za priznavanje poklicnih kompetenc in aktivnosti iz prvega ali drugega odstavka 38. člena ZZDej-K izpolni izvajalec zdravstvene dejavnosti (delodajalec), ki je z izvajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.


b) Postopek podelitve licence za strokovno področje za izvajalce zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K (t. i. »druga skupina izvajalcev«) 

Zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki in tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege oziroma izvajalci iz t. i. »druge skupine«, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in izpolnjujejo druge pogoje, opredeljene v drugem odstavku 38. člena ZZDej-K, v postopku podelitve licence najprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi.

Pogoj za podelitev licence za strokovno področje za t. i. »drugo skupino izvajalcev« je tako uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti. Vlogo za podelitev licence izvajalec iz t. i. »druge skupine izvajalcev« posreduje šele po uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.

Zbornica – Zveza bo na spletni strani objavila prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale organizacijo in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti.

Za t. i. »drugo skupino izvajalcev« iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K se rok za podelitev licence za strokovno področje izteče v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. 

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno, ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca:
- s strokovnega področja zdravstvene nege in 
- obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja (zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, kakovost in varnost v zdravstvu).

Pravilnik in Seznam strokovnih področij podeljene licence sta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze in na naslednji povezavi Uradnega lista R Slovenije: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2020-01-2638?sop=2020-01-2638.

S pozdravi,

Monika Ažman,
predsednica Zbornice − Zveze

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »