Odgovor MJU na naše pismo glede (ne)nagrajevanja zaposlenih

11. avgust 2020

Objavljamo odgovor Ministrstva za javno upravo na naše pismo iz druge polovice julija, kjer smo izpostavili, da zaposleni v zdravstveni negi še vedno opravljajo svoje delo pod vsemi nevarnostmi in obremenitvami kot v času razglašene epidemije, medtem ko za ustrezno nagrajevanje delavcev ni poskrbljeno. V nadaljevanju objavljamo odgovor in pojasnila MJU v celoti.Zadeva:    Nagrajevanje zaposlenih - odgovor

Zveza:      Vaš dopis št. 248/2020 z dne 21.7.2020
 
Spoštovani,
 
na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ste dne 21.7.2020 naslovili dopis, v katerem navajate, da kljub preklicu epidemije zdravstveni delavci nadaljujejo svoje delo z nič manj nevarnostmi in obremenitvami, kot jih je bilo v času epidemije, prenehala pa je možnost nagrajevanja zaposlenih. Navajate, da mnogi predstojniki ne najdejo podlag za nagrajevanje. Od resornih ministrstev pričakujete pripravo pravne podlage za pošteno nagrajevanje tistih, ki so pri svojem delu še vedno nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja okužbe s COVID-19.
 
V nadaljevanju vam podajamo mnenje Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
 
Eden od pogojev za izplačilo dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS, ob upoštevanju dne 8. aprila 2020 sprejete razlage Komisije za razlago KPJS (Uradni list RS, št. 48/20), je tudi razglašena epidemija v skladu z Zakonom  o nalezljivih boleznih.
 
V 7. členu Zakona o nalezljivih boleznih je določeno, da je epidemija nalezljive bolezni pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje. Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/20 dne 14.5.2020 je bila epidemija preklicana. Glede na to, da epidemija ni bila ponovno razglašena, podlage za izplačilo dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS več ni.
 
V zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, pa pojasnjujemo, da je bila za izplačilo tega dodatka določena pravna podlaga v 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP). Upoštevaje Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v povezavi z 20. členom ZIUZEOP pa preklic epidemije pomeni, da je bilo dodatek COVID-19 iz 71. člena ZIUZEOP zaposlenim v javnem sektorju možno izplačevati do vključno 31. maja 2020 in se za navedeno obdobje tudi zagotavlja sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
 
Glede na navedeno, trenutno ni pravne podlage za izplačilo navedenih dodatkov, kar pa ne pomeni, da obstoječi plačni sistem javnega sektorja ne omogoča nagrajevanja zaposlenih.
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) v VI. poglavju določa tri vrste delovne uspešnosti, in sicer so lahko javni uslužbenci upravičeni do redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Ukrep neizplačevanja redne delovne uspešnosti iz 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) je veljal do 30.6.2020. Od 1. julija 2020 dalje pa se redna delovna uspešnost ponovno izplačuje. V letu 2020 se bo za redno delovno uspešnost namenilo 2% sredstev za osnovne plače za obdobje od julija 2020 do decembra 2020, javni uslužbenci pa bodo v tem letu iz naslova redne delovne uspešnosti lahko prejeli eno osnovno plačo.

Prav tako od 1.7.2020 za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ni več določene omejitve porabe sredstev iz prihrankov, kar pomeni, da se za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna. V primeru, če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) od 1.7.2020 dalje do 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.

Glede na navedeno menimo, da tudi v tem obdobju plačni sistem omogoča nagrajevanje javnih uslužbencev, sploh ob upoštevanju dejstva, da interventni ukrepi na tem področju ne veljajo več.
 
 
Prijazen pozdrav,
 

Po pooblastilu ministra

Peter Geršak, državni sekretar

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »