Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

17. november 2020

Odbredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 
Objavljamo povzetek Odredbe:

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov

Razlog sprejema:  zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti.

Pomen »Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave«- izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Za koga velja: za izvajalce na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vključno s socialno varstvenimi zavodi, ter za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), zaposlene pri izvajalcih.

Določbe odredbe, ki se nanašajo na koncesionarja, se nanašajo tudi na zdravstvene delavce, ki so zaposleni pri koncesionarju.

I.  Prekinitev izvajanja zdravstvenih storitev
(ta vsebina se ni spremenila glede na prejšnjo Odredbo)

 

Prekine se izvajanje:

 • vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

 

Izjema so:

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
 • cepljenje in
 • druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

 

II. Zagotavljanje prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19 (izvajalci na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti)

 

Dolžnost velja za:

 • izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost - dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.

 

Za namen zagotavljanja zmogljivosti:

 • sproti se prilagodi število specialističnih pregledov,
 • prekine se izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Koncesionarji se vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Namen vključevanja koncesionarjev:

 • zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19

Podlaga: sklenitev pogodbe o sodelovanju med izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvaja bolnišnično dejavnost in koncesionarjem v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

V prejšnji odredbi je bilo navedeno, da izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost- dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe nege pacientov, obolelih za COVID-19, ki so sprejeti v zdravstveno obravnavo pri njih, tega nova Odredba več ne vključuje.


III. Zagotavljanje zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19 (izvajalci na primarni ravni zdravstvene dejavnosti)

 

Dolžnost velja:

 • za izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti  - na svojem območju z organizacijskimi ukrepi sproti zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2
 • to velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.

V prejšnji odredbi je bilo navedeno, da »izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki sami ne morejo organizirati obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega se vključujejo v delo navedenih točk« tega nova Odredba več ne vključuje.

 

IV.  Prerazporeditev zdravstvenih delavcev (novo)

 

a)     K drugemu izvajalcu

Koga se lahko prerazporedi: zdravstvene delavce, ki opravljajo preventivne zdravstvene storitve, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih , ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante) (prvi odstavek 2. člena Odredbe)  ali ki izvajajo specialistične preglede ali operativne posege, ki so bili prekinjeni

Kam: v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19

Podlaga: pisni sklep

 

b)     Pri delodajalcu

V primeru, da ni potrebe po prerazporeditvi zdravstvenega delavca, ki izvaja specialistične preglede ali operativne posege, ki so bili prekinjeni k drugemu izvajalcu (glej zgoraj)

delodajalec, zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, začasno in brez soglasja delavca spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela v okviru istega izvajalca.

Podlaga: pisni sklep

 

c)      Vodenje podatkov o razporejenih zdravstvenih delavcih

Kdo: Delodajalci zdravstvenih delavcev

Časovni okvir: dnevno spremljanje števila razporejenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih delavcev, ki se jim je spremenila vrsta ali kraj opravljanja dela

Kaj se spremlja:

-          podatek o obdobju razporeditve/prerazporeditve

-          podatki o izvajalcu, kamor so bili začasno razporejeni zdravstveni delavci oz podatek o vrsti in kraju opravljanja dela.

Poročanje:

-          tedensko ministru za zdravje

-          izvajati se začne najpozneje 23. novembra 2020

 

V. Prenaročanje pacientov

 • v primeru da zdravstvena storitev ni oziroma ne bo izvedena, se pacienta o neizvedbi zdravstvene storitve obvesti,
 • pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) okvirni termin.
 • o okvirnem terminu zdravstvene storitve se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam (tj. od prenaročitve iz prejšnjega odstavka). VI. Omejitve, ki veljajo za zdravstvene delavce (novo)

 Za zdravstvene delavce veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:

– prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur,

– prepoved stavke,

– prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrščene na rdeči ali oranžni seznam.

Ne glede na navedeno se lahko letni dopust izjemoma odobri zdravstvenemu delavcu, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za COVID-19, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca.

 


VII. Obvezno testiranje

Delodajalec zagotovi, da se zdravstveni delavci najmanj enkrat tedensko testirajo na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki se opravi pri izvajalcu, pri katerem zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve, in v skladu z napotitvijo delodajalca.

Delodajalec pri napotitvi upošteva delovni razpored zdravstvenih delavcev.

Zdravstveni delavec lahko opravlja zdravstvene storitve pri izvajalcu šele po tem, ko predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov in število pozitivnih testov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Ukrep se začne izvajati najpozneje 23. novembra 2020.

 


VIII. Prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20).


IX. Uveljavitev odredbe

Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – to je 14. 11. 2020.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »