Pobuda sindikalnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva in Zbornice – Zveze za nadaljevanje aktivnosti za priznavanj kompetenc diplomirane medicinske sestre

13. november 2020

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana             
           
11. novembra 2020
 
 
 

Zadeva: Pobuda sindikalnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva in Zbornice – Zveze za nadaljevanje aktivnosti za priznavanj kompetenc diplomirane medicinske sestre
 

Spoštovani,

 
sindikalne organizacije s področja zdravstva in socialnega varstva ter Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) že več kot desetletje opozarjamo na pomanjkanje medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege v Republiki Sloveniji ter na beg izvajalcev zdravstvene nege v tujino in iz poklica, epidemija širjenja bolezni covid-19 pa je kritične razmere v zdravstvenih zavodih in socialnovarstvenih zavodih še poglobila.
 
Na Ministrstvo za zdravje naslavljamo pobudo za nadaljevanje prizadevanj za priznavanje kompetenc medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in tehnikom zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu: tehniki zdravstvene nege), ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) ter sprejem zakonskih rešitev v šestem protikoronskem zakonu za priznavanje kompetenc tistim tehnikom zdravstvene nege. ki že desetletje in več pretežno izvajajo kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre, a ne izpolnjujejo pogojev za  priznavanje kompetenc na podlagi 38. člena ZZDej-K.
 
Sindikalne organizacije in Zbornica – Zveza smo podprli sprejem 38. člena ZZDej-K, ki v 38. členu rešuje problematiko izvajalcev zdravstvene nege, ki so več let izvajajo poklicne kompetence in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester.
 
Ugotavljamo, da izvajalci zdravstvene dejavnosti mnogim tehnikom zdravstvene nege niso priznavali kompetenc diplomiranih medicinskih sester zaradi po našem mnenju napačnega tolmačenja zakonskega določila 38. člena ZZDej-K, ki določa, da morajo izvajalci zdravstvene nege pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa izvajati kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre, delodajalci pa so omenjeno zahtevo presojali zgolj skozi ugotavljanje časa izvajanja diagnostično terapevtskih postopkov in posegov, ki pa je zgolj ena izmed kompetenc diplomirane medicinske sestre.
 
Nekaterim tehnikom zdravstvene nege kompetence niso bile priznane, saj jim je za izpolnjevanja zakonskega pogoja časovnega obdobja preseganja kompetenc manjkalo samo nekaj mesecev, nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti pa še vedno niso pristopili k priznavanju kompetenc in sklepanju pogodb o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.
 
Ministrstvo za zdravje je z obvestilom št. 012-25/2019/921 z dne 2. 12. 2019 obvestilo izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki zaradi objektivnih razlogov tehnikom zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje kompetenc iz 38. člena ZZDej-k, še niso ponudili sklenitev pogodb o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, da to lahko storijo najkasneje do 17. 5. 2020.
 
Zaradi vključenosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev zdravstvene nege v izvajanje ukrepov za obvladovanje in zajezitev širjenja bolezni covid-19, vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti še vedno niso priznavali kompetenc vsem tehnikom zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej-K.
 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) je podaljšal rok za podelitev licence izvajalcem zdravstvene nege iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K, zato Ministrstvo za zdravje pozivamo, da ob upoštevanju mnenja Službe vlade RS za zakonodajo št. 007-43/2019 z dne 15. 11. 2019 o instrukcijskem roku za priznavanje kompetenc, ponovno obvesti vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, da je priznavanje kompetenc na podlagi prvega in drugega odstavka 38. člena ZZDej-K še vedno mogoče, z navodilom izvajalcem zdravstvene dejavnosti da pri ugotavljanju zakonskega pogoja pretežnega izvajanja kompetenc in aktivnosti diplomirane medicinske sestre upoštevajo izvajanje vseh kompetenc diplomirane medicinske sestre in ne zgolj izvajanje diagnostično terapevtskega programa.
 
Na Ministrstvo za zdravje naslavljamo tudi pobudo za sprejem sistemskih rešitev v šestem protikoronskem zakonu za priznavanje kompetenc tistim tehnikom zdravstvene nege, ki kljub dolgoletnemu preseganju kompetenc ne izpolnjujejo pogojev za priznavanje kompetenc na podlagi 38. člena ZZDej-K, zaradi pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester pa so tudi po sprejemu ZZDej-K še izvajali kompetence in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester oziroma po uveljavitvi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z dne 17. 5. 2019 še naprej izvajajo kompetence in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester.
 
Nadaljevanje normativnih aktivnosti za priznavanje kompetenc bi moralo biti eni prvih celovitih in sistemskih ukrepov ministrstva za zagotavljanje ustreznega števila medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene nege, katerih pomanjkanje v času epidemije nakazuje zdravstveno krizo izjemnih razsežnosti in h katerim bo moralo ministrstvo pristopiti in jih udejanjiti v najkrajšem možnem času.
 

S pozdravi
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Slavica Mencingar l. r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič l. r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l. r.
 
Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam
Miha Benet l. r.
 
     Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Jakob Počivavšek l. r.
 
Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
Vladimir Lazić l. r.
 
Zbornica - Zveza
Monika Ažman l. r.
 


Vročiti:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti e-naslov: gp.mz@gov.si         

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »