Skupščina SDZNS 2021

17. junij 2021

Sredi letošnjega junija, natančneje 16. 6., se je uspešno odvila XXVII. redna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Po uvodnih potrditvi poslovnika skupščine, imenovanju delovnih teles in poročilu verifikacijske komisije so delegatke in delegati prisluhnili predsednici SDZNS, ki je poročala o delovanju sindikata v minulem enoletnem obdobju. Aktivnosti so v pretežni meri temeljile na načrtu dela, ki ga je – zaradi razglašene epidemije dopisno – sprejela predhodna skupščina. Preteklo leto so oznamovale zelo posebne okoliščine, ki so močno vplivale na vse zaposlene v javnem sektorju in še zlasti v zdravstveni negi (ZN), ki jim je epidemija nove koronavirusne bolezni zgolj dodatno otežila opravljanje poklica. V času, ko bi morali pospešeno uveljavljati dolgo in težko pričakovane kadrovske standarde in normative, smo bili primorani večino časa in aktivnosti posvečati spoštovanju Kolektivne pogodbe in PKP ter zagotavljanju izplačil dodatkov za izredne razmere. Ob vsem tem je v tem času prišlo še do menjave vlade in s tem tudi pristojnega ministra (ki je nato kasneje zaradi koalicijskih trenj odstopil, za nekaj časa je ministrovanje prevzel premier). Ko smo februarja letos vendarle dobili novega ministra za zdravje, ki je za nameček velik poznavalec neurejenih razmer v ZN, smo si na kratko oddahnili. A danes, po štirih mesecih njegovega ministrovanja, razočarani ugotavljamo, da smo bili znova deležni zgolj obljub, saj se razen nekaj sestankov in imenovanja novih delovnih skupin za sprejem standardov in normativov ni zgodil še noben premik na bolje …

Nenehne menjave ministrov niso v prid nikomur, še najmanj zaposlenim v ZN. SDZNS je želel že leta 2019 nadaljevati pogajanja za odpiranje panožne Kolektivne pogodbe, s katero bi dosegli izboljšave delovnih pogojev in primerno plačilo za zaposlene v ZN, ki je znotraj enotnega plačnega sistema »zabetoniran« in kot tak neuporaben za nas, ter odpraviti razne anomalije. S spremembami, ki jih je SDZNS že pripravil za boljše vrednotenje dela zaposlenih v zdravstveni negi, bi morda vsaj delno preprečili globoko krizo, ki še vedno traja in se celo vse bolj stopnjuje, saj se je trend odhodov kadra iz ZN samo še intenziviral.

Z dogajanji okrog dodatkov, plačevanja odsotnosti zaradi karanten in izolacij, težavami glede javnih prevozov in številnih drugih težav, ki so dodatno eskalirale v času epidemije, smo se dnevno ukvarjali tudi v posameznih zavodih, o čemer so nas sproti obveščali ter prosili za pomoč sindikalni zaupniki. V številnih primerih smo bili uspešni, nekateri se še žal vlečejo in jih s skupnimi močmi rešujemo. Skupaj z ostalimi sindikati smo vložili kolektivni delovni spor zaradi neizplačevanja dodatka iz 39. člena KPJS za vse ure prisotnosti na delovnem mestu. Pričakujemo ugodno rešitev in s tem tudi poračune za nazaj v tistih zavodih, kjer tega še niso uredili. Tokom epidemije se je problematika neurejenih razmer in preobremenitev zaposlenih prevalila tudi na primarni nivo, saj je ob nenehnih dodatnih zahtevah po testiranju pacientov, kmalu zatem pa še s cepljenjem in že prej s triažo ob enakem številu kadra položaj tudi tam postal praktično nevzdržen. Kljub našim jasnim in glasnim opozorilom ter pozivom, da je treba razmere v ZN urediti takoj, s strani pristojnih tudi tokrat ni bilo odziva.
 
Kar zadeva sodelovanje SDZNS z drugimi sindikalnimi organizacijami in strokovnimi združenji s področja zdravstva in zdravstvene nege, je naš sindikat tudi v minulem obdobju temu posvečal dobršen del svojega časa in prizadevanj za izboljšanje položaja zaposlenih v ZN. Na mednarodnem področju nadaljujemo naše odlično sodelovanje s kolegicami in kolegi iz Srbije ter iz Bosne in Hercegovine. Obiskali smo tudi več kot dvajset zavodov, v katerih imamo članstvo (od bolnišnic in zdravstvenih domov do socialno-varstvenih zavodov), ter se tam ukvarjali z raznovrstnimi vprašanji in problematiko, kjer se je kot izjemno dragocena izkazala pravna pomoč, ki jo našemu članstvu nudi pravna služba. V minulem obdobju se je največ pravnega svetovanja in pomoči članom nanašalo na neposredno svetovanje v zvezi s pravicami in obveznostmi v času epidemije (dodatki, odsotnosti z dela, karantena, višja sila, pogoji dela, razporejanje in omejitve nekaterih pravic: letni dopust …), ob tem pa je bilo treba tudi sproti ter nadvse natančno slediti tudi sprejemanju interventne zakonodaje, usklajevati predloge sprememb in v zelo kratkih časovnih rokih podajati ustrezne vsebinske pripombe.
 
Zaradi znanih razlogov se niti aktivnost oddajanja počitniških enot niti izvedba tradicionalnega piknika za članice in člane ter njihove družinske člane ni odvila po načrtih, se je pa na SDZNS obračalo precej članov s prošnjami za solidarnostno pomoč; skladno s pravilnikom je bila večini tudi odobrena.
 
Zavedamo se, da je minulo leto zaznamovala epidemija s covid-19, ki je pokazala, da smo prav zaposleni v ZN z vsem odrekanjem in odgovornim opravljanjem poklica med najbolj zaslužnimi, da se ni razširila v še večje razsežnosti. Nedvomno smo mi tisti, ki smo nosili in še nosimo največji delež odgovornosti in tveganja ob epidemiji. Povečane obremenitve, ki so bile prisotne oziroma problematične že pred epidemijo, zdaj zgolj še dodatno izčrpavajo zaposlene, ki kljub temu predano in profesionalno opravljate svoje poslanstvo, čeprav z včasih že prav nadčloveškimi napori. Resda so dodatki prinesli – tudi zgolj trenutno – izboljšanje materialnega položaja zaposlenim, a je davek za to prevelik. V SDZNS zahtevamo dostojno plačilo že v »normalnih« delovnih razmerah!

Delo, ki smo ga skupaj opravili v tem letu, je delo vseh nas in vas. Zato gre iskrena zahvala vsem članicam in članom Republiškega odbora, zaposlenim na sedežu sindikata in posebej tudi vam sindikalnim predstavnikom v zavodih, ki so zaradi aktualnih razmer v zvezi z epidemijo imeli nepogrešljivo vlogo pri varovanju položaja kolegic in kolegov ter zagotavljanju vseh pravic iz delovnopravne zakonodaje članicam in članom.
 
 
Program dela do skupščine 2022
 
Delegati so na tokratni skupščini prisluhnili tudi predstavitvi načrta aktivnosti sindikata do prihodnje skupščine leta 2022, ki bo hkrati tudi volilna. Prioriteta ostaja skrb za zagotavljanje izboljšanja delovnih pogojev in dostojnega plačila za delo, ki ga opravljamo vsi zaposleni v ZN.

Kljub stavkovnemu sporazumu, ki smo ga sindikati podpisali z Vlado RS že decembra 2018, danes še vedno spremljamo nespoštovanje dogovorov glede sprejema pomembnih dokumentov, ki bi vsaj delno pripomogli k začetku urejanja razmer v ZN. To pa pravzaprav pomeni, da s trenutno veljavnimi Kadrovskimi standardi in normativi (KSN) in vrednotenjem našega dela enostavno ne moremo več zagotavljati varne in kakovostne ZN. V letu, zaznamovanem z epidemijo covid-19, se je položaj samo še poslabšal. Dodatno k temu se je nadaljevala (žal praktično že ustaljena) praksa nenehnih menjav ministrov za zdravje in pomanjkanje dialoga z omenjenim resorjem ter ostalimi socialnimi partnerji.

SDZNS si bo kljub vsem oviram še naprej prizadeval za sprejem kadrovskih standardov in normativov za boljše delovne pogoje vseh zaposlenih v zdravstveni negi! Trenutno so imenovane delovne skupine s strani MZ, ki bi naj v mesecu juniju 2021 končale z delom. Glede na to, da je to še vedno neizpolnjena stavkovna zahteva iz leta 2018, bomo usmerili vse sile našega delovanja in tudi vsa pravna sredstva, da končno dosežemo dolgo načrtovani in zadani cilj.

Zahtevali bomo, da se nemudoma nadaljujejo aktivnosti za sprejetje že pripravljenih dokumentov, in to na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Če bo potrebno, bomo uporabili vse oblike sindikalnega boja, da bo do tega tudi prišlo.

 
Odpiranje Kolektivne pogodbe za zdravstveno nego
 
V SDZNS že dolgo opozarjamo, da enotni plačni sistem poka po šivih in je za zaposlene v ZN neuporaben, saj ne zajema številnih specifik in zahtevnih pogojev dela, v katerih delajo naši člani, ne glede na to, na katerem področju zdravstvenega varstva opravljajo svoje delo. Z obstoječim sistemom plačne politike nikakor ne bomo zajezili trenda odhajanj kakovostnega kadra v tujino ali iz poklica ZN. Prav tako z obstoječo plačno politiko ne moremo privabiti perspektivnih mladih v šole in v klinična okolja. Glede nato, da smo hitro se starajoča populacija in so potrebe naših uporabnikov vedno večje, nas upravičeno skrbi, kdo bo skrbel za tako veliko število pomoči potrebnih. Ker se s temi težavami srečuje pravzaprav cela Evropa, ki vabi naš šolan kader z zelo konkurenčnimi ponudbami, bo najprej treba trend odhajanj zaustaviti. Prvi korak za to so dostojne plače in primerni delovni pogoji.

Izhodišč za odpiranje panožne kolektivne pogodbe je veliko in v SDZNS že imamo pripravljene predloge, tudi po vzoru KP za zdravnike, ki imajo poleg posebnih delovnih pogojev PPD priznano tudi senioriteto, ki jim prinaša dobršen del plačnih razredov. Nujno bo treba odpraviti tudi anomalije, ki so nastale tekom zadnjih pogajanj (podcenjeni perfuzionisti, DMS na področju duševnega zdravja, DMS na int. oddelkih psihiatrije …)
 
Ker nobena pravica zaposlenih ni ne trajna in še manj samoumevna, se bo SDZNS tudi v prihodnjem mandatu boril za ohranitev že pridobljenih pravic. Obenem se bomo aktivno vključevali v dialog z vsemi deležniki, da bi zagotavljali dostojen socialno-ekonomski položaj zaposlenih v ZN in enakopravno obravnavo vseh poklicnih skupin v zdravstvu kot tudi za zagotavljanje varne zdravstvene oskrbe naših uporabnikov.

 
Usluge članstvu

Zavedamo se, da je pravno svetovanje in pomoč članicam in članom SDZNS eno najpomembnejših področij in ugodnosti, ki jih nudimo v okviru našega delovanja, zato bo sindikat še vnaprej skrbno ter aktivno spremljal vse spremembe na področju delovne in področne zakonodaje, ki bi lahko pomembno vplivale na socialno ekonomski položaj in delovnopravni status naših članov.

Tudi v novem enoletnem obdobju bomo skladno s pravilnikom o solidarnostnih pomočeh le-te dodeljevali upravičenim prejemnikom. Upamo in želeli bi si, da bi bilo takšnih čim manj, saj bi to pomenilo, da je socialni status naših članov ter njihovih družin dostojen. Še naprej bomo zagovarjali 20 % višjo solidarnostno pomoč za člane sindikata, ki bi jo sicer nekateri tudi želeli ukiniti. Z nedavno zaključenimi pogajanji o odpravi varčevalnih ukrepov smo uspeli dvigniti prag za upravičenost do solidarnostne pomoči na 140 odstotkov minimalne plače (doslej 130 odstotkov), kar seveda velja le za člane.

Pozornost je treba usmeriti v mlade kolegice in kolege, ki prihajajo v sistem, ki morda še niso izkusili, da nobena pravica ni ne samoumevna niti trajna, zato je še bolj pomembno, da so zaščiteni, saj se zakonodaja pogosto spreminja in so pritiski na mlade precejšnji.

Tudi sicer si bo SDZNS prizadeval za pridobivanje novih članskih ugodnosti ter tudi večjo prepoznavnost sindikata.
 
V tem in prihodnjem letu smo si v SDZNS zadali, da s sprejemom prenovljenih Kadrovskih standardov in normativov v ZN, ki so pogoj za varno in kakovostno delo, enkrat za vselej zapremo področje neurejenih delovnih razmer. Z odpiranjem tarifnega dela Kolektivne pogodbe za ZN pa želimo tudi dostojno ovrednotiti naše delo. Strmeli bomo k temu, da našim članom z vsemi sredstvi sindikalnega boja zagotovimo ustrezne delovne pogoje in dostojno plačilo ter spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
 
Delegati so na tokratni skupščini obravnavali in kasneje potrdili tudi poročilo o finančno-materialnem poslovanju sindikata za leto 2020 ter predlog finančnega načrta za leto 2021, prisluhnili pa so tudi poročilu Nadzornega odbora SDZNS ter s tem uspešno zaključili tokratno redno letno skupščino.
 
Udeleženci skupščine so nato sodelovali še na mednarodnem posvetu z naslovom Zdravstvena nega v času COVID-19, ki se je odvil v okviru projekta KSJS »Skupaj nad izzive trga dela«. Prisluhnili so kolegici Moniki Ažman, predsednici Zbornice-Zveze zdravstvene in babiške nege in članici Glavnega odbora EFN, ki je spregovorila o izzivih in spodbudah ZN v času covid-19 pri nas. Kolegi iz Anglije, Srbije ter iz Bosne in Hercegovine pa so predstavili še stanje socialnega dialoga v zdravstveni negi v njihovih državah.
 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »