Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče

06. maj 2020

SINDIKALNIM ZAUPNIKOM IN ČLANOM

SINDIKATA DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
 

 
Zadeva: SOLIDARNOSTNA POMOČ V PRIMERU ELEMENTARNE NESREČE (EPIDEMIJA COVID-19)
 

V skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi pripada zaposlenemu solidarnostna pomoč tudi v primeru elementarne (naravne) nesreče. Zadnja alineja prvega odstavka 116.člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS, št.60/98 in nasl.; KPZZN)  določa, da zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč tudi v primeru »požara in elementarne nesreče, ki prizadene zaposlenega«.

V skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št.51/2016 – UPB in nasl.; ZVNDN) se za naravno nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, v konkretnem primeru je to epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila z odredbo ministra za zdravje (Ur. l. RS, št.19/20) razglašena na območju Republike Slovenije od 12. 3. 2020 od 18.ure dalje.

V skladu z navedenimi določili lahko zaposleni v zdravstveni negi v primeru epidemije COVID-19 na delodajalca naslovi zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči. V skladu s kolektivno pogodbo pripada članom Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije za 20 % višja solidarnostna pomoč in znaša 693,01 EUR (za nečlane znaša le-ta 577,51 EUR). Izplača jo delodajalec. Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče ni vezana na plačni cenzus in pripada zaposlenemu ne glede na višino njegove osnovne plače.

V skladu s kolektivno pogodbo velja, da zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana. Navedeno pomeni, da član vloži zahtevo za izplačilo 20 % višje solidarnostne pomoči preko sindikalnega zaupnika v zavodu, in sicer v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil član zmožen vložiti predlog.

Obrazec zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči je enak kot v ostalih primerih za izplačilo solidarnostne pomoči (npr. daljši bolniški stalež) in je objavljen na spletni strani Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije www.sdzns.si  v podrubriki »Solidarnostna pomoč«. Dostop do obrazca je možen z imenom in priimkom ter člansko številko člana.

Glede na to, da je bila epidemija COVID-19 v državi razglašena dne 12. 3. 2020, je v skladu s 60-dnevnim rokom potrebno vložiti zahtevo najkasneje do vključno 11. 5. 2020, kar pomeni, da član najkasneje do navedenega datuma pri sindikalnemu zaupniku poda predlog-zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči. Če v zavodu ni imenovanega sindikalnega zaupnika, se član lahko obrne na sedež sindikata SDZNS, Metelkova 15, 1000 Ljubljana, tel. št. 01 439 40 30.
                                                                                                                                             


Vodstvo SDZNS

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »