XXII. redna letna skupščina sindikata

19. april 2016

Po potrditvi poslovnika o delu skupščine in imenovanju delovnih teles ter sprejetju poročila verifikacijske komisije, da je na skupščini prisotnih 69 od 92 delegatk in delegatov ter tako lahko le-ta veljavno sklepa, je predsednica SDZNS Jelka Mlakar poročala o delu sindikata v času med zadnjo in tokratno sejo. Svoj nagovor je začela z isto mislijo kot že na zadnji skupščini in besede ostajajo enako aktualne tudi tokrat: »Časi, ki so pred nami, bodo od vseh in vsakega med nami terjali veliko mero odločnosti, strpnosti in enotnosti. Predlagam torej moto dneva skupščine, ki naj se uveljavi do naslednje skupščine: “VSE MEDICINSKE SESTRE, BABICE, ZDRAVSTVENI TEHNIKI IN BOLNIČARJI SMO ZDRUŽENI IN MOČNI V SINDIKATU DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE”.«

Tudi v novem obdobju bodo pomembni enotnost in aktivnosti, usmerjeni v doseganje skupnih ciljev. Eden izmed njih so sistemske rešitve problematike srednjih medicinskih sester. Delovna skupina za sistemsko reševanje problematike srednjih medicinskih sester, imenovana s strani vseh organizacij na področju zdravstvene nege, je pričela z delom v letu 2014; na seji RSKZN februarja in aprila lani so člani potrdili predlog rešitev, ki dobiva v strokovni javnosti vse večjo podporo. Na drugi strani pa so se  prav v zadnjem času pojavile informacije o aktivnostih proti sistemskemu predlogu, predvsem s strani srednjih zdravstvenih šol. Predsednica je ob obravnavi te problematike predlagala, da bi skupščina sprejela sklep o intenziviranju aktivnosti in pritiskov sindikata za čimprejšnje sprejetje sistemskih rešitev za ureditev položaja srednjih medicinskih sester. Delegati so tak predlog pričakovano in soglasno tudi podprli.

V okviru dogovorov z ministrico je sindikat obravnaval tudi problematiko neplačanega dela. Analiza o prenosu neplačanih ur je bila izvedena septembra 2015 in potem še enkrat januarja 2016; obakrat po pretečenem referenčnem obdobju. Predvsem zaradinepriznavanja kadrovskih standardov in normativov na državni ravni (sprejem kadrovskih normativov je ena od stavkovnih zahtev sindikata)sta v zdravstvu in sociali število in kvalifikacijska struktura medicinskih sester  v veliki meri odvisni od uspešnosti in prodornosti glavne medicinske sestre ter od naklonjenosti direktorja. Velika uganka torej je, kako zmanjšati, kot pravi vlada, „prenapihnjene normative”, če še minimalni standardi niso dorečeni.  Sprejeti sklepi na Ministrstvu za zdravje v zvezi s kadrovskimi normativi so zaveza ministrice in posledično vseh vodstev zavodov, da so normativi merilo in orodje za izdelavo letnih kadrovskih načrtov.

SDZNS je ministrico za zdravje opozarjal tudi na kadrovsko problematiko ob odpiranju novih urgentnih centrov po Sloveniji. Ocenili smo, da je bil projekt sicer dobro zastavljen, zaradi lovljenja rokov pa so brez ustreznih virov, predvsem kadrovskih, centri že začeli delovati. Reševanje problematike je bilo prepuščeno iznajdljivosti vodstev posameznih zavodov. Kot veliko težavo je sindikat izpostavil tudi številne odhode izkušenih medicinskih sester z najzahtevnejših področij dela. Sindikat sicer obenem pozdravlja odpiranje novih delovnih mest (referenčne ambulante, urgentni centri), saj je na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih veliko nezaposlenih zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester.

Sindikat je zelo aktiven tudi pri pripravi vsebinskih in pravnih podlag za vzpostavitev poklicnega zavarovanja medicinskih sester (t. i. beneficije). V ta namen je bil sklenjen dogovor z raziskovalno skupino s področja medicine dela, da izvede raziskavo obremenjenosti, zahtevnosti in škodljivih vplivov na dvajsetih tipičnih delovnih mestih v zdravstveni negi v zdravstvu in socialnem varstvu. Rezultati študije bodo dostopni v teh dneh.

Za sindikatom so tudi še številne druge sindikalne aktivnosti, skozi katere naše članice in člani prepoznavajo kakovostno in predano delo vodstva sindikata in smisel vključenosti v sindikat. Tako so se predstavniki SDZNS udeleževali sej parlamentarnega odbora za zdravstvo in tam opozarjali na nevzdržne razmere v zdravstveni negi, obiskali večino političnih strank (tudi na njihovo povabilo) in jih prosili za podporo.

Na pobudo SDZNS je bil izpeljan tudi sestanek s Fidesom; razprava je tekla o skupnih aktivnostih pri uveljavljanju kadrovskih normativov in sindikat je dobil načelno podporo Fidesa pri prizadevanjih za uveljavitev sistemskih rešitev srednjih medicinskih sester ter nadaljnjega izobraževanja v zdravstveni negi. Prav tako sindikat budno spremlja spremembe na področju delovne in področne zakonodaje ter se ob tem redno in odločno odziva na izjave vladnih predstavnikov o predlogih, ki bi lahko pomembno vplivali na socialno ekonomski in delovno pravni status članov SDZNS.

Kar zadeva konkretno delo s člani, je vodstvo SDZNS obiskalo sindikalne enote, kjer so zaposleni potrebovali podporo in pomoč sindikata. Predsednica je ocenila, da je sindikatu večinoma uspelo zagotoviti pravice, ki gredo članom. Žal je vedno več tudi socialnih stisk članov. Na sedež sindikata prihajajo mnoge prošnje za solidarnostno pomoč in večini jo sindikat uspe zagotoviti oziroma odobriti.

Dobro delo in pravilne usmeritve delovanja se kažejo tudi v rasti števila članstva. SDZNS je nadaljeval sodelovanje z Zbornico – Zvezo, bil aktiven v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, sodeloval na sejah Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, se udeleževal tudi sestankov pomočnic direktorjev za zdravstveno nego za področje zdravstva in sociale. Pomembno je tudi mednarodno sodelovanje in vzdrževanje stikov s predstavniki sindikatov iz Srbije, Hrvaške, Španije in Italije; s slednjima dvema ima SDZNS sklenjen tudi sporazum o sodelovanju. Predstavniki SDZNS so aktivni tudi v evropskem združenju sindikatov EUROFEDOP; konec lanskega septembra je bila tako v Ljubljani izpeljana nadvse uspešna mednarodna konferenca z več kot 130 udeleženci iz cele Evrope.

Predstavniki SDZNS se udeležujejo sestankov na Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ob vprašanjih problematike, vezane na zaposlene v zdravstvu in sociali. Tudi z ministrico za zdravje potekajo srečanja skladno s sklepom, sprejetim oktobra lani, približno na dva meseca, kjer preverjamo realizacijo predhodno sprejetih sklepov.

Za člane zelo pomembno je pravno svetovanje, ki je v preteklem obdobju pa je zaradi novega plačnega sistema in številnih drugih delovno pravnih problemov  postalo izjemno zahtevno, tako po vsebini kot tudi po številu vloženih postopkov. Uspešno je bil izpeljan tudi razpis oddaje počitniških kapacitet.

Med načrtovanimi aktivnostmi velja izpostaviti uveljavitev kadrovskih normativov in prizadevanja, da bi bili vsi medicinske sestre, zdravstveni tehniki, babice in bolničarji vključeni v Sindikat delavcev v zdravstveni negi. Sindikat bo prav tako namenil posebno skrb možnosti izražanja in uveljavljanja interesov delavcev iz delovnega razmerja, varovanju pravic članov in ostalih zaposlenih v zdravstveni negi in skrbi za ustrezen socialni in družbeni položaj delavcev v zdravstveni negi. Reševali bomo tudi problematiko srednjih medicinskih sester. Ob želji in potrebi pa se bo sindikat seveda vključil tudi v reševanje težav, ki bi se morda pojavile v posamezni sindikalni enoti.

Za člane sindikata so pomembne tudi pravice in ugodnosti, ki jih članstvo prinaša, zato bo SDZNS tudi temu namenil dodatno pozornost, tudi možnostim dodatnega nagrajevanja uspešnih zaupnikov in sindikalnih enot. V času do prihodnje skupščine se bo SDZNS aktivno pogajal za ohranjanje in izboljšanje pravic zaposlenih ter za zvišanje plač. Pereče so tudi anomalije v plačnem sistemu, ki jih je treba odpraviti, obenem pa obstaja tudi potreba po dopolnitvi Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. SDZNS si bo prizadeval še za uveljavitev poklicnega zavarovanja za medicinske sestre, uveljavitev napredovanja v nazive in uveljavitev sprememb na področju rednega napredovanja.

V nadaljevanju skupščine so delegati prisluhnili poročilu nadzornega odbora in ga potrdili, zatem pa so odločali še o sprejemu poročila o finančno-materialnem poslovanju in predlogu zaključnega računa za leto 2015.

Generalni sekretar SDZNS Marjan Meglič je poročal o finančnem poslovanju sindikata v lanskem letu in podrobno predstavil še poslovni oz. finančni načrt SDZNS za leto 2016. Delegati so oboje soglasno podprli in potrdili.

Tokratna XXII. redna letna skupščina se je zaključila s sprejemom predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta SDZNS, ki jih je predstavil in njihovo vsebino pojasnil pravnik sindikata Janez Turuk.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »