XXV. REDNA LETNA SKUPŠČINA SINDIKATA USPEŠNO ZAKLJUČENA

18. april 2019

V Ljubljani je bila v četrtek, 18. aprila, uspešno izvedena že XXV. redna letna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Od 92 povabljenih se je skupščine udeležilo 66 delegatk in delegatov. Po uvodnih formalnostih (potrditvi poslovnika skupščine in imenovanju delovnih teles) so delegati prisluhnili poročilu predsednice SDZNS o aktivnostih in rezultatih dela sindikata v času od pretekle skupščine. Slavica Mencingar je večinsko zaupanje delegatov za vodenje sindikata v mandatnem obdobju 2018–2022 prejela na zadnji skupščini in tako je na tokratni prvič v vlogi predsednice poročala o aktivnostih sindikata v zadnjem letu. Republiški odbor kot izvršilni organ sindikata se je v tem obdobju sestal na devetih rednih in eni dopisni seji, izpeljane pa so bile tudi seje odborov dejavnosti (primarni in sekundarni nivo, socialnovarstveni zavodi).
 
 
POROČILO O AKTIVNOSTIH
 
O lanskoletnih pogajanjih za zvišanje plač je bilo prelitega že veliko črnila. Vsi se lahko spomnimo, da je takratni predsednik vlade odstopil tik pred podpisom stavkovnega sporazuma, ki bi vsem zaposlenim že spomladi 2018 prinesel nekoliko višje plače in druge prejemke. Če bi se to zgodilo oziroma ne bi bilo odstopa vlade, bi se SDZNS lahko že ves ta čas posvečal vprašanjem (izboljšave) delovnih pogojev in primernejšega plačila za zaposlene v zdravstveni negi. SDZNS je želel pristopiti tudi k odprtju kolektivne pogodbe za zdravstveno nego in poskrbeti za boljše vrednotenje dela zaposlenih v njej, s čimer bi morda lahko preprečili ali vsaj delno omilili krizo, ki se je nato pojavila v začetku lanskega poletja. Takrat so se, v času koriščenja starega in na pragu koriščenja novega dopusta ter s tem povezanega pomanjkanja kadra, začeli stopnjevati še odhodi zaposlenih iz zavodov. Razmere v zdravstveni negi so dejansko slabe in čedalje slabše, in sicer tako glede delovnih pogojev kot plačila. Če bi nam pred odstopom vlade uspelo podpisati dogovor, bi danes poleg nekoliko višjih plač najbrž že imeli tudi standarde in normative v zdravstveni negi kot tudi implementirano ustrezno sistemsko za srednje medicinske sestre. S tem bi se trend odhodov vsaj malo upočasnil ali ustavil.
 
Kakor koli, SDZNS je takoj po nastopu nove vlade sredi lanskega septembra obnovil svoje stavkovne zahteve in zahteval nadaljevanje pogajanj. Do dogovora je prišlo, a sindikat z izkupičkom ni zadovoljen, saj so bili pričakovanja in zahteve višji, hkrati pa z doseženim ne bo možno rešiti kadrovskih in ostalih težav.
 
Kar zadeva sodelovanje z drugimi sindikalnimi organizacijami in strokovnimi združenji, ki delujejo na področju zdravstva in zdravstvene nege, je SDZNS temu v tekočem mandatu posvetil veliko pozornosti. V duhu povezovanja je bil SDZNS pobudnik sklica vseh predstavnikov stroke Zbornice-Zveze, predstavnikov Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter sindikatov. Sprejeli smo skupna stališča v zvezi s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami zdravstvene in babiške nege. Sestali smo se še s predstavniki sindikatov Fides in Praktik.um ter dorekli možnosti, načine in oblike sodelovanja. Odzvali smo se tudi vabilu Zdravniške zbornice na srečanje deležnikov s področja zdravstva o standardih in normativih ter pogojih dela v zdravstvenem sistemu, v katerem (so)delujemo.
 
SDZNS je tudi član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in je sodeloval na vseh sejah predsedstva. Obravnavali smo ter sprejemali stališča glede vladnih načrtov posegov v javnem sektorju ali delovnopravnega in socialnega položaja zaposlenih. Med obravnavanimi vsebinami so bile tudi predlagane spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o minimalni plači.
 
Aktivni smo tudi v stikih na mednarodnem področju, in sicer kot člani evropskega združenja sindikatov EUROFEDOP ter neposredno z našimi kolegi iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.
 
V minulem enoletnem obdobju so predstavniki SDZNS (najpogosteje predsednica, generalni sekretar in pravnik) obiskali tudi številne zavode, kjer ima sindikat svoje člane (bolnišnice, zdravstvene domove in socialnovarstvene zavode). Takšna neposredna srečanja omogočajo lažje prepoznati potrebe članstva in težave, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v svojih delovnih okoljih. Med obiski se je izkazalo, da mnogi delodajalci (hote ali nehote) zelo ohlapno razumejo delovnopravne zakonske predpise in jih zato tudi kršijo.
 
Med članskimi pravicami in ugodnostmi je treba posebej izpostaviti brezplačno pravno pomoč, ki jo SDZNS nudi svojim članicam in članom, ter tudi možnost koriščenja počitniških enot v dopustniškem času, ne gre pa pozabiti niti na tradicionalni piknik, ki ga sindikat organizira na dve leti za članstvo in njihove svojce.
 
V SDZNS se zavedamo, da ste, smo prav vsi tako v timu zdravstvene nege kot širšem zdravstvenem timu nepogrešljivi. Obenem je dejstvo, da smo za svoje delo, ki ga opravljamo v zelo težkih pogojih, težko primerljivih z drugimi deli javnega sektorja, premalo plačani. SDZNS si bo zato skupaj z vami, članicami in člani, še naprej aktivno prizadeval za izboljšanje delovnih pogojev in za primerno plačilo zaposlenih v zdravstveni negi.
 
 
 
NAČRT DELA, PRIORITET IN AKTIVNOSTI DO PRIHODNJE SKUPŠČINE
 
Predsednica SDZNS Slavica Mencingar je delegatom na skupščini predstavila tudi načrtovani program dela in aktivnosti za prihodnje enoletno obdobje. Izpostavila je, da se je zdravstvena nega znašla na točki, ko zaradi nerazumevanja in načrtnega ignoriranja s strani vseh odločevalcev ter ob trenutnih razmerah ne gre več naprej. S trenutno veljavnimi kadrovskimi standardi in normativi ter vrednotenjem našega dela ne moremo več zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene nege. Obenem smo bili zaradi pogostih menjav na ministrskem položaju ter splošnega zanemarjanja stroke zdravstvene nege s strani resorja v zadnjih letih postavljeni na stranski tir. Navedeno zgolj potrjuje dejstvo, da smo decembra lani podpisanemu stavkovnemu sporazumu navkljub še danes brez sprejetih pomembnih dokumentov, čeprav so roki za njihov sprejem oz. uveljavitev že potekli.
 
SDZNS bo z vsemi oblikami sindikalnega boja zahteval spoštovanje podpisanega stavkovnega sporazuma. Ta namreč določa, da bi moral minister za zdravje v treh mesecih od podpisa sprejeti dokument Kompetence in poklicne aktivnosti zdravstvene in babiške nege, ki je podlaga za uveljavitev 38. člena ZZDej, ki ureja status srednjih medicinskih sester.
 
Septembra letos se izteče tudi rok za sprejem Kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi, ki je edino naše orodje, s katerim lahko dokazujemo, koliko zaposlenih v zdravstveni negi primanjkuje in kako obremenjeni so zaposleni.
 
Dogodki zadnjih tednov jasno kažejo, da enotni plačni sistem poka po šivih in je za zaposlene v zdravstveni negi neprimeren, saj ne omogoča zajezitve odhajanj kadra v tujino ali izven poklica. Prav tako pa ob obstoječi plačni politiki in razmerah ne bomo mogli privabiti ustreznega/potrebnega števila mladih v šole in v klinična okolja, čeprav bi bilo zaradi okoliščin (hitro starajoča se družba) to nujno potrebno. Oblasti bi morale ugotoviti ter ustrezno ukrepati (prek ureditve dostojnega plačila in primernih delovnih pogojev), da bi se trend odhajanja zaposlenih iz zdravstvene nege ustavil. Eden od pomembnih elementov, ki bi prav tako lahko pripomogel k temu, je tudi ureditev oziroma uveljavitev možnosti napredovanja v nazive, ki ga pozna večina poklicev v javnem sektorju, medtem ko smo zaposleni v zdravstveni negi za to prikrajšani.
 
SDZNS si bo v svojih aktivnostih tudi vnaprej prizadeval za ohranitev že pridobljenih pravic ter se za zagotavljanje primernega, dostojnega socialno-ekonomskega statusa zaposlenih v zdravstveni negi in za zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe naših uporabnikov povezoval z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter institucijami in se aktivno vključeval v procese oblikovanja zakonodaje in ostalih predpisov. Nadaljevali bomo tudi s povezovanjem s strokovnimi združenji in sorodnimi sindikati, saj smo že v preteklem mandatu precejšen del časa in energije posvetili temu. Jasno je, da smo enotni in povezani močnejši v boju za naše skupne pravice.
 
V sindikatu se prav tako zavedamo, da sta uslugi pravnega svetovanja in solidarnostnih pomoči članstvu med pomembnejšimi področji delovanja oziroma članski ugodnosti, zato jima bomo seveda tudi nadalje posvečali vso potrebno skrb. Navedeno pa velja tudi za aktivnosti za pridobivanje novih članov, skrb za pridobivanje novih članskih ugodnosti ter povečanje prepoznavnosti SDZNS. Ne nazadnje pa so najbolj pomembni odnosi med nami, zaposlenimi v zdravstveni negi, zato si bomo mi vsi skupaj, vodstvo in vsak član oz. zaposleni, prizadevali za urejene medsebojne odnose med vsemi zaposlenimi v zdravstveni negi. V tej luči je ključnega pomena sprejetje prenovljenih Kadrovskih standardov in normativov, na katere vsi skupaj čakamo že od leta 2013.
 
Ob zaključku tega dela dnevnega reda je generalni sekretar SDZNS Marjan Meglič poročal še o aktualnem dogajanju na šele dobro začetih pogajanjih med sindikati in vlado, ki se v prvih krogih vrtijo okrog dveh glavnih vprašanj, in sicer višine regresa za letni dopust v letošnjem letu ter predlaganih sprememb pri povračilu potnih stroškov. Prihodnji krog pogajanj bo naslednjo sredo, o vsebini pa vas bomo obveščali na spletni strani.
 
Predsednica Slavica Mencingar je poročala tudi o sklepih s seje parlamentarnega odbora za zdravstvo o stanju v zdravstveni negi, ki je bila pred tednom dni. Na njej so člani odbora DZ sprejeli več sklepov, med njimi tudi poziv ministrstvu za zdravje, da nadaljuje aktivnosti usklajevanja dokumenta, ki določa poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Soglasje k usklajenemu besedilu dokumenta naj ministrstvo poda do 18. maja letos. Prav tako je Odbor ministrstvo pozval, naj sledi sklepu vlade in najpozneje do 30. septembra letos sprejme predlog kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ter da se v roku dveh mesecev opredeli do specialističnih področij v zdravstveni negi, ki jih je pripravila zbornica zdravstvene in babiške nege. V luči teh informacij in aktivnosti je predsednica SDZNS skupščini predlagala sprejem posebnega sklepa, in sicer so na njeno pobudo delegati soglasno sprejeli stališče in sklep: če do 18. maja ne bo sprejet dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni in babiški negi, bo Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije pristopil k zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, kar vključuje tudi priprave na izvedbo stavke v dejavnosti zdravstvene nege še pred začetkom poletnih dopustov. O konkretnih nadaljnjih korakih, vsebini, obliki in izvedbi morebitnih akcij bo odločal Republiški odbor SDZNS, ki bo sklican neposredno po preteku navedenega roka, torej po 18. maju.
 

Skupščina je obravnavala tudi poročilo o finančno-materialnem poslovanju v preteklem letu, se seznanila s finančnim načrtom za novo enoletno obdobje in prisluhnila še poročilu nadzornega odbora SDZNS ter vse omenjene dokumente oziroma poročila tudi soglasno potrdila.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »