Sindikalna lista

SINDIKALNA LISTA

Maj 2022

PRVI DEL

PO UREDBI

JAVNI SEKTOR

 

EUR

EUR

1.DNEVNICE

cela dnevnica (nad 12 do vkljucno 24 ur odsotnosti)

21,39

22,44

polovicna dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti)

10,68

11,20

znizana dnevnica (od 6 do 8 ur odsotnosti)

7,45

5,41

2. KILOMETRINA

z javnim prevozom

z javnim prevozom

v primeru lastnega prevoza

0,37 EUR/km

 

Uporaba lastnega avtomobila v sluzbene namene 30% cene 95 okt. bencina

3. PREVOZ NA DELO

Povracilo stroskov javnega prevoza

0,18EUR za vsak polni kilometer: Izplačilo za javni prevoz oz.do 140 EUR oz.do višine kilometrine, ki bi jo delavec prejel za dneve prisotnosti, če ta presega 140 EUR.

Stroški imenske mesečne vozovnice za javni potniški prevoz

Povračilo stroškov kilometrine

 

10% cene 95 okt. bencina(ne manj kot 30 eur za polno mesečno prisotnost)

4. LOCENO ZIVLJENJE

stanovanje

334,00

147,43

prehrana

/

5. PRENOCISCE

 

povracilo stroskov prenocevanja do visine zneska po predlozenem racunu, ki ga odobri delodajalec

6. REGRES ZA PREHRANO

 

6,12

Od 1.1.do 30.06. 2022  4,47EUR (iii)

         Od 1.1. do 30.06.2022  4,79 EUR(vi)

 

za vsako dopolnjeno uro po polnem delovnem casu

0,76

/

7.TERENSKI DODATEK

 

4,49

dnevno 21% dnevnice za sluzbeno potovanje nad 12h(4,49) (2)

DRUGI DEL

PO UREDBI

JAVNI SEKTOR

 

EUR

EUR

1. JUBILEJNE NAGRADE

za 10 let

460,00

302,91

za 20 let

689,00

454,35

za 30 let

919,00

605,81

za 40 let

919,00

605,81

   

Javnim uslužbencem članom reprezentativnih sindikatov(podpisnikov dogovora in KP) se določi za 20% višja jubilmejna nagrada.

 

 


2.ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

 

4.063,00

 

5.953,10 EUR

oziroma tri zadnje mesecne place delavca, če je to zanj ugodneje (3)

3. SOLIDARNOSTNE POMOCI

ob smrti delavca ali njegovega ozjega druzinskega clana

3.443,00

605,81(4)

Javnim usluzbencem, clanom reprezentativnih sindikatov (podpisnikov dogovora in kp) se doloci za 20% visja solidarnostna pomoc

tezja invalidnost, daljsa bolezen, elementarna nesreca, pozar

1.252,00

4. MINIMALNA PLACA

od 1. 1. 2022, UL RS 5/2022

polna minimalna placa 1074,43

5. REGRES ZA LETNI DOPUST

 

2022 minimalno 1074,43

 

Regres za LD se izplaca pri placi za maj 2021

2021:1050 eur

CENA BENCINA

              Datum spremembe APRIL 2022)uporaba maj 2022)

JAVNI SEKTOR KILOMETRINA

  • ob stalni lastnega avtomobila v sluzbene namene: kilometrina 30 % cene 95 okt. bencina.

PREVOZ

  • povračilo stroška znaša 10% cene 95 okt.bencina, vendar ne manj kot 30 eurov za polno mesečno prisotnost.
  • povračilo stroškov glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.

bencin 95 okt. cena

1,5030 EUR / l

kilometrina v EUR

30 % cene bencina: 0,45 EUR (Uredba: v davcno osnovo se ne vsteva do 0,37 EUR)

18 % cene bencina: 0,27 EUR

prevoz v EUR

10% cene bencina: 0,15 EUR (Uredba: v davcno osnovo se ne vsteva do 0,18 EUR)

 


 

OPOMBE: (1) Ce je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplacnem zajtrku se odsteje 20 %, ob brezplacnem kosilu oz. vecerji pa za vsak obrok 40 % vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izkljucujeta. (2) Terenski dodatek in dnevnica se izkljucujeta. (3) Odpravnina znasa tri povprecne mesecne place zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesecne place zaposlenega, ce je to zanj ugodneje. (4) Pripada ob smrti zaposlenega, ob smrti ozjega druzinskega clana, ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, zaradi bolezni, ki traja 3 mesece ali vec (v vseh teh primerih le, ce osnovna placa zaposlenega v mesecu, ko se zgodijo nasteti primeri, ne presega minimalne place) in ob naravni nesreci. Do solidarnostne pomoci so upraviceni javni usluzbenci, clani reprezentativnih sindikatov, katerih placa v mesecu nastanka dogodka ne presega 140% minimalne place. Omejitev ne velja v primeru pozara in naravne nesrece.

VIRI: i. Zneski po Uredbi iz zgornje tabele so doloceni v Uredbi o davcni obravnavi povracil stroskov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, st. 76/08). ii. Zneski za javni sektor veljajo za javne usluzbence in funkcionarje v drzavnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki drzavnega proracuna ali proracuna samoupravne lokalne skupnosti. iii. Znesek prehrane za zaposlene po KP za negospodarske dejavnosti, po KP za dejavnost vzgoje in izobrazevanja, po KP za raziskovalno dejavnost, po KP za kulturne dejavnosti, po KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, po KP za zdravnike in zobozdravnike in po KP za zaposlene vzdravstveni negi (UL RS, št. 4/19).

 

Tabela je informativne narave. Za morebitne napake ne odgovarjamo.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »