Česa vsega so krive medicinske sestre ...

... in zakaj Sindikat delavcev v zdravstveni negi ni pristopil k podpisu Dogovora in Aneksov h KP

 Česa vsega so krive medicinske sestre in zakaj Sindikat delavcev v zdravstveni negi ni pristopil k podpisu Dogovora in Aneksov h KP
  
SDZNS je novembra 2021 skupaj z ostalimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva podpisal Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, kjer je večina zaposlenih v zdravstveni negi (ZN), kamor spadajo medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarji/negovalci bila deležna dviga plačnih razredov od 1 PR do 6 PR. Ne bomo ponavljali, kakšne burne odzive je to sprožilo pri nekaterih najožjih sodelavcih v zdravstvenem timu.
 
Pomembno je, da se vsi – tako zaposleni v ZN kot javnost in, kar je še najbolj pomembno, aktualna vlada z ministrom za zdravje in ministrico za javno upravo – zavedajo, da je bil to nujni ukrep, ki ga je bivša vlada s takratnim ministrom Janezom Poklukarjem na čelu uvedla z namenom, da se prepreči odliv kadra ZN iz bolnišnic, predvsem najtežjih delovišč.
 
Sicer nismo prepričani, da smo bili zelo uspešni pri tem. Namreč: težava niso samo plače, temveč predvsem obremenitve zaradi pomanjkanja kadra, kar je posledica dolgotrajnega ignorantskega odnosa do problematike, s katero se srečujemo v zdravstveni negi. Med drugim tudi z vprašanjem kadrovskih normativov, ki jih še vedno ni ...
 
Dobra tretjina zaposlenih v zdravstveni negi je bila deležna dviga za samo en ali dva plačna razreda, in še te smo za primarni nivo komajda dosegli v zadnjem krogu lanskih pogajanj. S tem so seveda nastale nove anomalije in veliko nezadovoljstvo znotraj zdravstvene nege.
 
V takratnem Dogovoru je bilo jasno zapisano, da se pogajanja nadaljujejo v januarju 2022 in da se pred njih odpravijo še ne odpravljena in novonastala nesorazmerja, ki vključuje tudi plačno podskupino E3, kamor spadamo zaposleni v zdravstveni negi, kakor tudi plačno skupino J, kamor spadajo spremljajoča delovna mesta.
 
Seveda to pomeni, da ne odpiramo vseh delovnih mest ZN, ki so bila naslovljena novembra lani, ampak samo tista, ki so pridobila en ali dva plačna razreda. V glavnem gre za delovna mesta na primarnem nivoju in nekaj v bolnišnicah, skupaj z novonastalimi anomalijami.
 
V Dogovoru 2021 je zapisano, da se obe strani strinjata s predlogom za uvedbo dodatka za deficitarnost, ki bi še dodatno pripomogel k zmanjšanju odhoda kadra iz tistih delovišč, kjer kljub nenehnim razpisom ne dobijo novega kadra. SDZNS, kot tudi ostali sindikati, smo že na pogajanjih zastavili svoje predloge tako, da se naslavljajo z dvigi vsa delovna mesta v zdravstvu in se tista najbolj pereča iz plačne skupine E3 rešuje z dodatkom na deficitarnost. Vlada takrat tega ni želela podpreti, zato smo bili primorani sprejeti to, kar je bilo na mizi, sicer bi se nam lahko zgodilo, da takrat nihče ne bi dobil nič.
 
In danes smo z novo/aktualno vlado spet na dveh bregovih. Namreč: Dogovor, ki ga je podpisala prejšnja Vlada, za aktualno ni sprejemljiv. Ne za plačno skupino J kot tudi ne za plačno podskupino E3. Mnenje ministra in Vlade je, da smo zaposleni z lanskim dogovorom dobili vse, kar nam pripada. In ne samo to!!!!!
»Zaposleni v ZN oziroma medicinske sestre smo krive, da se je porušil sistem plač znotraj javnega sektorja, in naredili smo nepopravljivo škodo, kar nam minister za zdravje in ministrica za javno upravo dajeta vedeti na vseh centralnih in resornih pogajanjih«.
 
V SDZNS smo mnenja, da je bil del zaposlenih v ZN izigran pri prejšnji Vladi in da se podobno dogaja pri tej Vladi. To pomeni, da imamo znotraj ZN dve skupini zaposlenih: Pomembne in, lahko bi jih poimenovali tako, manj pomembne.
 
Seveda se strinjamo in podpiramo tudi zahteve vseh ostalih sindikatov, ki se prav tako pogajajo za dvig plač, in to ne glede na to, kateri plačni skupini pripadajo. Želimo in upamo, da se ne bodo zadovoljili le z enim plačnim razredom, ki je bil iz pogajan že na centralnih pogajanjih. Zaposleni v zdravstveni negi smo ta plačni razred po njihovem dobili že z lanskim Dogovorom in s 1. 4. 2023 tega ne bomo deležni.
 
Resorna pogajanja še vedno trajajo, vendar minister kljub našim številnim argumentom v pogajalski predlog ni vključil anomalij znotraj naše plačne podskupine. To je ključni razlog, zakaj smo se na Republiškem odboru SDZNS soglasno odločili, da novega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ne podpišemo. Tudi možnost plačane stavke je na podlagi tega dogovora pod velikim vprašajem.
 
Izpogajano na centralnih pogajanjih bo veljalo za vse zaposlene v javnem sektorju. To pa pomeni: povišanje plač s 1. 10. 2022 za 4,5 %, višji regres za malico s 1. 9. 2022 (6,15 €) in poračun regresa za letni dopust, ki mora biti izplačan v mesecu novembru glede na plačni razred zaposlenega v naslednji višini:
-          do vključno 24. PR – 300 €
-          od 25. do vključno 30. PR – 250 €
-          od 31. do vključno 35. PR – 200 €
-          od 36. do vključno 40. PR – 150 €
-          od 41. do vključno 50. PR – 100 €
 
Še vedno od Vlade RS pričakujemo, da bo vendarle podelila mandat ministru za zdravje tudi za pogajanja o plačah medicinskih sester, če je seveda aktualni oblasti kaj mar za to, ali bo sploh še kdo pripravljen delati v zdravstveni negi.
 
 
Ljubljana, 14. 10. 2022
 
 
Slavica Mencingar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije