JUBILEJNA NAGRADA ZA 40 LET DELOVNE DOBE

Obveščamo vas, da je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije uspel s predlogom za sprejem razlage kolektivne pogodbe, v skladu s katero pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju tudi zaposlenim, ki so pogoj 40 let delovne dobe izpolnili pred 8.decembrom 2018.

V Uradnem listu RS, št.7/2019 z dne 1.2.2019 je bila namreč objavljena uradna razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, iz katere izhaja, da izpolnjuje pogoje za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan 8.december 2018 v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe v javnem sektorju, jubilejna nagrada pa se mu izplača ob izplačilu plače v mesecu marcu 2019.

Uradna razlaga je dostopna na povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0240/razlaga-aneksa-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji-v-nadaljnjem-besedilu-aneks-h-kpnd

Ob tem naj dodamo, da članom Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije pripada za 20% višja jubilejna nagrada (obrazec zahtevka je objavljen na spletni strani sindikata).

Janez Turuk, univ.dipl.prav.