Poslanstvo

Poslanstvo sindikata
Delavci na področju zdravstvene nege se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravice članic in članov ter hkrati pravice vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

S sindikalnim povezovanjem želimo tudi prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene politike.

Načela
Delovanje sindikata temelji na načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja.
S svojimi aktivnostmi neposredno vplivamo tudi na zagotavljanje visoke ravni zdravstvenega varstva prebivalcev ter njihovo prijetno počutje, bolezni navkljub.

Članstvo
Članstvo SDZNS sestavljajo profesorji zdravstvene vzgoje, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege ter bolničarji - negovalci.