Poziv Vladi RS k umiku prepovedi usklajevanja plač za leto 2024

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je Vlado znova pozvala, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna umakne določbo, ki onemogoča uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju v letu 2024. KSJS še poziva tudi k nadaljevanju pogajanj.

Sindikati, ki so združeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), so 10. novembra 2023 na skupni novinarski konferenci predstavili pričakovanja in zahteve, povezane s prenovo plačnega sistema javnega sektorja in odpravo plačnih nesorazmerij. Napovedali so, da bo KSJS, če se  Vlada RS ne bo odzvala na zahtevo po umiku spornega 65. člena predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), s katerim predlaga uzakonitev prepovedi usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2024, primorana stopnjevati sindikalne aktivnosti.

Branimir Štrukelj, predsednik KSJS, je na novinarski konferenci izpostavil sporni 65. člen predloga zakona o izvrševanju proračuna, ki bi vladi omogočal, da v prihodnjem letu onemogoči uskladitev plač zaposlenih v javnem sektorju z inflacijo. To vprašanje je sicer predmet rednega socialnega dialoga med vlado in sindikati, zato bodo ti, če se oblast ne bo odzvala na zahtevo po umiku omenjenega člena iz predloga zakona, začeli s postopki za organizacijo splošne stavke v javnem sektorju. Predsednik KSJS je ob tem poudaril, da je vlada s takšno zakonsko prisilo posegla v odprta pogajanja in iz njih preprosto izločila vprašanje, ki ji ni všeč. Tako je razvrednotila socialno partnerstvo in sindikatom odvzela temeljno vlogo, da lahko v dostojnem socialnem dialogu enakopravno zastopajo interese zaposlenih.
 
»Če bo Državni zbor 65. člen ZIPRS kljub vsemu potrdil, je po oceni sindikatov KSJS, ki zastopajo 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev in uslužbenk, edini ustrezen odgovor splošna stavka zaposlenih v javnem sektorju. Organi sindikatov, ki so vključeni v KSJS, bodo o tem v prihodnjih dnevih odločali na svojih sejah. Hkrati je konfederacija povabila k skupnem nastopu in premisleku o splošni stavki ter k dogovarjanju o datumu, načinu izvedbe in koordinaciji stavkovnih aktivnosti tudi vse druge sindikate v javnem sektorju.«

Ob novinarski konferenci je KSJS, ki združuje osem reprezentativnih sindikatov z več kot 71.000 članicami in člani, v posebnem sporočilu dodatno izrazila razočaranje ob dejstvu, da so pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju ponovno prekinjena, saj namreč sindikati z vladne strani že en mesec niso prejeli nobenega odziva niti vabila. Podčrtali so, da se vlada kljub zagotovilom na zadnji seji pogajalske komisije, 9. oktobra 2023, ni odzvala niti na zahtevo KSJS po umiku spornega 65. člena predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS), s katerim predlaga uzakonitev prepovedi usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2024. Za KSJS je povsem nesprejemljivo, da je Vlada RS s predlogom zakonske zamrznitve usklajevanja plač v prihodnjem letu posegla v aktivna pogajanja in tako z oblastno prisilo vprašanje usklajevanja plač izločila iz nedokončanih pogajanj. S sprejemom takega predloga bi, kot poudarjajo, vladajoča koalicija sindikatom odvzela osnovno možnost, da uveljavljajo interese zaposlenih, in hkrati povsem razvrednotila smisel pogajanj v okviru socialnega dialoga, na katerega ta vlada sicer prisega in po čemer naj bi se bistveno razlikovala od prejšnje vlade. Tovrstna ignoranca in oblastna aroganca pa je za sindikate združene v KSJS nesprejemljiva.

V KSJS so dodali še, da je v času izjemno visoke inflacije (tretja najvišja v EU) in ob zviševanju osnovnih življenjskih stroškov (cen hrane in energentov) usklajevanje plač nujno, saj se razpoložljivi dohodek prebivalstva niža. K temu bo dodatno pripevala še predlagana neuskladitev socialnih transferjev in dohodninske lestvice ter olajšav. Poudarili so, da je članstvo KSJS ogorčeno, saj se dobro spomni zagotovil najvišjih predstavnic in predstavnikov Vlade RS, s predsednikom vlade na čelu, da nihče v javnem sektorju ne bo imel plače, ki bi bila nižja od minimalne. Realno stanje novembra 2023 pa je žal takšno, da se bodo – ob vztrajanju vlade pri zamrznitvi usklajevanja plač z inflacijo – zaposlenim s srednješolsko izobrazbo, ki so na minimalni plači, pridružili tudi že zaposleni z višješolsko izobrazbo, kar je preprosto škandalozno.
 
V KSJS zato od vlade zahtevajo, naj:

· takoj zagotovi umik spornega 65. člena ZIPRS in takojšen začetek pogajanj o uskladitvi plač v letu 2024;

· takoj skliče nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij;

· se odpove predlaganim pasovnim dvigom, s katerimi se anomalije obstoječega plačnega sistema prenašajo naprej v novega;

· umakne predloge odprave plačnih nesorazmerij, ki so v nasprotju z vladnimi predlogi podanimi na stebrnih pogajanjih, ter da se pogajanja o uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede izpelje do konca v okviru plačnih stebrov, se pravi v okviru ustreznih kolektivnih pogodb;

· ustrezno prilagodi roke prehoda v nov plačni sistem in roke za odpravo plačnih nesorazmerij, tako da bo oboje zaključeno do konca mandata te vlade.
 

Če bo Državni zbor 65. člen ZIPRS kljub vsemu potrdil, je po oceni sindikatov KSJS, ki zastopajo 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev in uslužbenk, edini ustrezen odgovor splošna stavka zaposlenih v javnem sektorju. Organi sindikatov, ki so vključeni v KSJS, bodo o tem v prihodnjih dnevih odločali na svojih sejah. Hkrati je konfederacija povabila k skupnem nastopu in premisleku o splošni stavki ter k dogovarjanju o datumu, načinu izvedbe in koordinaciji stavkovnih aktivnosti tudi vse druge sindikate v javnem sektorju.