Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS

V zvezi s pravico do jubilejne nagrade je bila v Uradnem listu RS, št.172/2021 dne 29.10.2021 objavljena uradna razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki se glasi:

R A Z L A G A
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND)

Delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade:
Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je na dan začetka veljavnosti aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: aneks) v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega aneksa izpolnjuje ali presega zahtevano delovno dobo za posamezni jubilej. Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage.
Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži javne službe.
Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, se šteje tista delovna doba, ki jo delavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.

Št. 0100-793/2018-109
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-3130-0051
Predsednica 
komisije za razlago KPND 
dr. Polona Končar