Sindikalna lista

April 2024
 
PRVI DEL PO UREDBI
EUR
JAVNI SEKTOR
EUR
1. DNEVNICE
cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) 27,81 25,79
polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) 13,88 12,87
znižana dnevnica (od 6 do 8 ur odsotnosti) 9,69 7,06
2. KILOMETRINA z javnim prevozom z javnim prevozom
v primeru lastnega prevoza 0,43 EUR/km Uporaba lastnega avtomobila v službene namene 30% cene 95 oktanskega bencina
3. PREVOZ NA DELO
Povračilo stroškov javnega prevoza 0,21 EUR za vsak polni kilometer: Izplačilo za javni prevoz oz. do 140 EUR oz. do višine kilometrine, ki bi jo delavec prejel za dneve prisotnosti, če ta presega 140 EUR. Stroški imenske mesečne vozovnice za javni potniški prevoz
Povračilo stroškov kilometrine / 10% cene 95 okt. bencina (ne manj kot 30 eur za polno mesečno prisotnost)
4. LOČENO ŽIVLJENJE
stanovanje 434,00 169,45
prehrana /
5. PRENOČIŠČE  
povračilo stroškov prenočevanja do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec
6. REGRES ZA PREHRANO
  7,96 od 1. januarja 2024 do 31. junija 2024(6,90eur)iii
za vsako dopolnjeno uro po polnem delovnem času 0,99 /
7.TERENSKI DODATEK
  5,84 dnevno 21 % dnevnice za službeno potovanje nad 12h (5,42) (2)
DRUGI DEL42 PO UREDBI
EUR
JAVNI SEKTOR
EUR
8. JUBILEJNE NAGRADE
za 10 let 30% PP(666,29) 348,14
za 20 let 45% PP(999,43) 522,20
za 30 let 60% PP(1.332,57) 696,27
za 40 let 75% PP(1.665,71) 696,27
PP= zadnja znana povprečna letna plača zaposlenih v Sloveniji po podatkih SURS preračunana na mesec Javnim uslužbencem, članom reprezentativnih sindikatov (podpisnikov dogovora in KP), se določi za 20% višja jubilejna nagrada.
9. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
  300% PP(6.662,85) 6.945,66 EUR oziroma tri zadnje mesecne plače delavca, če je to zanj ugodneje (3)
10. SOLIDARNOSTNE POMOČI
ob smrti delavca ali njegovega ožjega družinskega člana 5.000,00 696,27 (4)
Javnim usluzbencem, članom reprezentativnih sindikatov (podpisnikov dogovora in kp), se določi za 20% višja solidarnostna pomoč
tezja invalidnost, daljša bolezen, elementarna nesreča, požar 2.000,00
11. MINIMALNA PLAČA
od 1. 1. 2023, Uradni list RS št. 4/2023 (13. 1. 2023) Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2024, znaša 1.253,90 EUR.
12. REGRES ZA LETNI DOPUST

 

2024 minimalno 1.253,90 EUR  
13. CENA BENCINA Datum spremembe marec 2024 (uporaba april 2024) JAVNI SEKTOR KILOMETRINA
  • ob uporabi lastnega avtomobila v službene namene: kilometrina 30 % cene 95 okt. bencina.
PREVOZ
  • povračilo stroška znaša 10% cene 95 okt.bencina, vendar ne manj kot 30 eurov za polno mesečno prisotnost.
  • povračilo stroškov glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
bencin 95 okt. cena 1,50079EUR / l
kilometrina v EUR 30 % cene bencina: 0,45UR (Uredba: v davčno osnovo se ne všteva do 0,43 EUR)
18 % cene bencina: 0,27 EUR
prevoz v EUR 10% cene bencina: 0,15 EUR (Uredba: v davčno osnovo se ne všteva do 0,21 EUR)

OPOMBE: (1) Ce je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplacnem zajtrku se odsteje 20 %, ob brezplacnem kosilu oz. vecerji pa za vsak obrok 40 % vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izkljucujeta. (2) Terenski dodatek in dnevnica se izkljucujeta. (3) Odpravnina znasa tri povprecne mesecne place zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesecne place zaposlenega, ce je to zanj ugodneje. (4) Pripada ob smrti zaposlenega, ob smrti ozjega druzinskega clana, ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, zaradi bolezni, ki traja 3 mesece ali vec (v vseh teh primerih le, ce osnovna placa zaposlenega v mesecu, ko se zgodijo nasteti primeri, ne presega minimalne place) in ob naravni nesreci. Do solidarnostne pomoci so upraviceni javni usluzbenci, clani reprezentativnih sindikatov, katerih placa v mesecu nastanka dogodka ne presega 140% minimalne place. Omejitev ne velja v primeru pozara in naravne nesrece.

VIRI: i. Zneski po Uredbi iz zgornje tabele so doloceni v Uredbi o davcni obravnavi povracil stroskov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, st. 76/08). ii. Zneski za javni sektor veljajo za javne usluzbence in funkcionarje v drzavnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki drzavnega proracuna ali proracuna samoupravne lokalne skupnosti. iii. Znesek prehrane za zaposlene po KP za negospodarske dejavnosti, po KP za dejavnost vzgoje in izobrazevanja, po KP za raziskovalno dejavnost, po KP za kulturne dejavnosti, po KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, po KP za zdravnike in zobozdravnike in po KP za zaposlene vzdravstveni negi (UL RS, št. 4/19).

Tabela je informativne narave. Za morebitne napake ne odgovarjamo.