Sindikalna lista

Oktober 2022
 
PRVI DEL PO UREDBI
EUR
JAVNI SEKTOR
EUR
1. DNEVNICE
cela dnevnica (nad 12 do vkljucno 24 ur odsotnosti) 21,39 22,44
polovicna dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) 10,68 11,20
znizana dnevnica (od 6 do 8 ur odsotnosti) 7,45 6,15
2. KILOMETRINA z javnim prevozom z javnim prevozom
v primeru lastnega prevoza 0,43 EUR/km Uporaba lastnega avtomobila v sluzbene namene 30% cene 95 okt. bencina
3. PREVOZ NA DELO
Povračilo stroškov javnega prevoza 0,21 EUR za vsak polni kilometer: Izplačilo za javni prevoz oz.do 140 EUR oz.do višine kilometrine, ki bi jo delavec prejel za dneve prisotnosti, če ta presega 140 EUR. Stroški imenske mesečne vozovnice za javni potniški prevoz
Povračilo stroškov kilometrine / 10% cene 95 okt. bencina(ne manj kot 30 eur za polno mesečno prisotnost)
4. LOČENO ŽIVLJENJE
stanovanje 334,00 147,43
prehrana 334,00 /
5. PRENOČIŠČE  
povračilo stroškov prenočevanja do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec
6. REGRES ZA PREHRANO
  6,12 (september 2022-december 2022- 6,15 iii)
  6,12 (Julij 2022-december 2022- 5,29 vi)
za vsako dopolnjeno uro po polnem delovnem času 0,76 /
7.TERENSKI DODATEK
  4,49 dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje nad 12h(4,49) (2)
DRUGI DEL PO UREDBI
EUR
JAVNI SEKTOR
EUR
8. JUBILEJNE NAGRADE
za 10 let 460,00 302,91
za 20 let 689,00 454,35
za 30 let 919,00 605,81
za 40 let 919,00 605,81
  Javnim uslužbencem članom reprezentativnih sindikatov(podpisnikov dogovora in KP) se določi za 20% višja jubilejna nagrada.
9.ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
  4.063,00 6.017,82 EUR oziroma tri zadnje mesecne plače delavca, če je to zanj ugodneje (3)
10. SOLIDARNOSTNE POMOCI
ob smrti delavca ali njegovega ožjega družinskega člana 3.443,00 605,81(4)
Javnim usluzbencem, članom reprezentativnih sindikatov (podpisnikov dogovora in kp) se doloci za 20% višja solidarnostna pomoč
tezja invalidnost, daljša bolezen, elementarna nesreča, požar 1.252,00
11. MINIMALNA PLAČA
od 1. 1. 2022, UL RS 5/2022 polna minimalna plača 1074,43
12. REGRES ZA LETNI DOPUST

 

2022 minimalno 1074,43 2022:
Do 24 PR 1.374,43 EUR neto
25 PR do 30 PR 1.324,43 EUR neto
31 PR do 35 PR 1.274,43 EUR neto
36 PR do 40 PR 1.224,43 EUR neto
41 PR do 50 PR 1.174,43 EUR neto
51 PR in višje 1.074,43 EUR neto 
13. CENA BENCINA Datum spremembe SEPTEMBER 2022 (uporaba oktober 2022) JAVNI SEKTOR KILOMETRINA
  • ob uporabi lastnega avtomobila v službene namene: kilometrina 30 % cene 95 okt. bencina.
PREVOZ
  • povračilo stroška znaša 10% cene 95 okt.bencina, vendar ne manj kot 30 eurov za polno mesečno prisotnost.
  • povračilo stroškov glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
bencin 95 okt. cena 1,52001 EUR / l
kilometrina v EUR 30 % cene bencina: 0,46 EUR (Uredba: v davčno osnovo se ne všteva do 0,43 EUR)
18 % cene bencina: 0,27 EUR
prevoz v EUR 10% cene bencina: 0,15 EUR (Uredba: v davčno osnovo se ne všteva do 0,21 EUR)

OPOMBE: (1) Ce je poravnana celotna prehrana, zaposleni nima pravice do dnevnice. Ob brezplacnem zajtrku se odsteje 20 %, ob brezplacnem kosilu oz. vecerji pa za vsak obrok 40 % vrednosti dnevnice. Dnevnica in regres za prehrano se izkljucujeta. (2) Terenski dodatek in dnevnica se izkljucujeta. (3) Odpravnina znasa tri povprecne mesecne place zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesecne place zaposlenega, ce je to zanj ugodneje. (4) Pripada ob smrti zaposlenega, ob smrti ozjega druzinskega clana, ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, zaradi bolezni, ki traja 3 mesece ali vec (v vseh teh primerih le, ce osnovna placa zaposlenega v mesecu, ko se zgodijo nasteti primeri, ne presega minimalne place) in ob naravni nesreci. Do solidarnostne pomoci so upraviceni javni usluzbenci, clani reprezentativnih sindikatov, katerih placa v mesecu nastanka dogodka ne presega 140% minimalne place. Omejitev ne velja v primeru pozara in naravne nesrece.

VIRI: i. Zneski po Uredbi iz zgornje tabele so doloceni v Uredbi o davcni obravnavi povracil stroskov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, st. 76/08). ii. Zneski za javni sektor veljajo za javne usluzbence in funkcionarje v drzavnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki drzavnega proracuna ali proracuna samoupravne lokalne skupnosti. iii. Znesek prehrane za zaposlene po KP za negospodarske dejavnosti, po KP za dejavnost vzgoje in izobrazevanja, po KP za raziskovalno dejavnost, po KP za kulturne dejavnosti, po KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, po KP za zdravnike in zobozdravnike in po KP za zaposlene vzdravstveni negi (UL RS, št. 4/19).

Tabela je informativne narave. Za morebitne napake ne odgovarjamo.