XXIX. redna letna skupščina sindikata uspešno izpeljana

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) je 20. aprila 2023 uspešno izvedel že svojo XXIX. redno letno skupščino. Prihodnje leto se obeta slavnostna obeležitev treh desetletij delovanja.

V drugi polovici aprila, natančneje 20. 4. 2022, je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) uspešno izpeljal že svojo XXIX. redno skupščino, ki jo je otvorila predsednica sindikata Slavica Mencingar. Izpostavila je, da nas naslednje leto čaka že trideseti tovrstni dogodek in s tem obeležitev treh desetletij od ustanovitve SDZNS. Izrazila je pričakovanje, da bo prihodnja skupščina priložnost za resnično slavje in zadovoljstvo ob več pozitivnih novicah zaradi, denimo, ureditve področja prejemkov in delovnih pogojev za zaposlene v zdravstveni negi, končno uveljavljenih kadrovskih standardov in normativov, zaradi zaustavitve odhajanja kadra iz dejavnosti …Nato so, po uvodnih potrditvi poslovnika skupščine, imenovanju delovnih teles skupščine – delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, komisije za sklepe, zapisnikarice overovateljic zapisnika – in sprejemu poročila verifikacijske komisije, delegatke in delegati znova prisluhnili predsednici SDZNS Slavici Mencingar, ki je poročala o delu sindikata v minulem enoletnem obdobju, v nadaljevanju pa je zbranim predstavila še predlagani program dela ter prioritet sindikata v času do naslednje skupščine. Dobršen del časa v tej točki dnevnega reda je predsednica namenila pojasnjevanju dogajanj tako na pogajanjih za oblikovanje plačnega sistema v zdravstvu in socialnem varstvu kot na »centralnih« pogajanjih vseh sindikatov javnega sektorja z Vlado RS o prenovi plačnega sistema. Sočasno potekajo še sestanki različnih delovnih skupin, pogajanja o uveljavitvi kadrovskih standardov in normativov in druge dejavnosti. Vse navedene aktivnosti so zelo zahtevne in močno obremenjujoče, obenem pa so pogajalci tudi pod pritiskom tesno zastavljenih časovnih okvirov za dogovarjanje in uveljavitev sprememb. Predsednica je izpostavila, da SDZNS zagovarja zahtevo, naj se v okviru pogajanj o reformi plačnega sistema najprej dogovori odprava plačnih anomalij in nesorazmerij, šele nato pa opredeli prehod na novo plačno lestvico.


 
Kot je sicer predsednica izpostavila v svojem pisnem poročilu, ki so ga pred skupščino prejeli vsi delegatke in delegati, je SDZNS skladno z dosedanjo prakso tudi v preteklem letu organiziral seje svojega Republiškega odbora ter seje Odborov dejavnosti (za primarni in sekundarni nivo ter socialno-varstvene zavode) in Regijskih odborov. Neposredno po zadnji skupščini so se odvile državnozborske volitve, po katerih smo dobili novo vlado. V času od volitev do oblikovanja vlade je bilo sindikalnih aktivnosti manj, saj SDZNS ni imel pristojnega sogovornika, a že v začetku junija je prišlo do prvega, spoznavno-informativnega srečanja sindikatov in strokovnih združenj v zdravstveni negi z novim ministrom za zdravje. Dogovorjeno je bilo, da se ob koncu poletja začnemo pogajati o izboljšanju pogojev in vrednotenju dela ter odpravi anomalij in plačnih nesorazmerij v zdravstvu. Konec avgusta je dejansko prišlo do prvega kroga pogajanj, a obenem tudi razočaranja za SDZNS, saj sta ministra za zdravje in za javno upravo zatrjevala, da so se zaradi dogovora iz novembra 2021 porušila plačna razmerja tako v zdravstvu kot širše v celotnem javnem sektorju oziroma dotlej enotnem plačnem sistemu. Vladni pogajalci niso želeli sprejeti stališča, da je bil omenjeni dogovor zgolj nujni ukrep, katerega namen je bil preprečiti še številčnejša odhajanja kadra z najtežjih delovišč v zdravstveni negi. SDZNS zaradi opisanih stališč in ravnanj Vlade decembra lani ni podpisal Dogovora in Aneksa h KP ZN, prav tako pa tudi ne Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je sicer dvignil plačno lestvico in regres za letni dopust ter višino nadomestila za prehrano za vse javne uslužbence z izjemo dviga za en plačni razred aprila 2023 tudi za zaposlene v zdravstveni negi.
Naše nezadovoljstvo z vsem opisanim se je odrazilo s sklicem in organizacijo protestnega shoda 22. februarja letos v Ljubljani pred poslopjem Vlade RS.
 
Kot že doslej, si je SDZNS tudi v minulem obdobju prizadeval za povezovanje in sodelovanje z ostalimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ter strokovnim združenjem Zbornico–Zvezo in je temu posvetil dobršen del časa in prizadevanj.
Aktivno se vključujemo v aktivnosti Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, posvetovalnega organa Ministrstva za zdravje, in kolegijev glavnih medicinskih sester posameznih področij, ko so v obravnavi teme, pomembne za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v zdravstveni negi. SDZNS je skupaj še s sedmimi sindikati tudi član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v okviru katere smo se odzivali na predloge posegov v javni sektor ali delovnopravni in socialni položaj zaposlenih.
 
Nadaljevali smo z obiski zavodov – bolnišnic, zdravstvenih domov in socialno-varstvenih zavodov –, na katerih smo iz prve roke izvedeli o izzivih ter neposredno v stiku s članstvom obravnavali in reševali njihove težave in vprašanja. Pogosto je šlo za primere kršitev delovnopravnih predpisov (pravično in enakovredno plačevanje dežurstev, koriščenje ali izplačevanje nadurnega dela znotraj posameznega referenčnega obdobja ipd.).
 
Usluge pravne službe so tudi v času od zadnje skupščine ostale temelj pomoči članicam in članom sindikata in ena najpomembnejših ugodnosti za članstvo. Pravnik sindikata skupaj z vodstvom redno in skrbno spremlja spremembe (ali predloge) področne, delovnopravne in druge zakonodaje, ki ima kakršen koli vpliv na socialni, ekonomski ali delovnopravni položaj članic in članov SDZNS. Obenem sodelujemo tudi v delovnih skupinah s področja zdravstvene nege ali delovnega prava. Na sindikat prejemamo tudi prošnje za dodelitev solidarnostnih pomoči in večini naših članov jo skladno s pravilnikom tudi dodelimo.


 
Pomemben del prednosti članstva v sindikatu predstavlja tudi možnost koriščenja počitniških kapacitet. Sindikat ima za svoje članice in člane na voljo deset apartmajev na obmorskih lokacijah, po novem pa tudi apartma na Mariborskem Pohorju v neposredni bližini smučišča. Možnost najema te nastanitve velja skozi vse leto. K sreči nam je v lanskem letu, junija v Moravskih Toplicah, znova uspelo organizirati piknik za članice in člane, ki so se ga udeležili tudi številni njihovi družinski člani.
 
Trenutno najaktualnejši temi ne zgolj v zdravstveni negi, temveč v celotni državi, sta reforma zdravstva in prenova plačnega sistema, oblikovanje novih temeljev zanj in ločenih plačnih stebrov za različne dejavnosti. Vse to, obenem pa tudi priprave na obeležitev in praznovanje 30. obletnice SDZNS, bo najbolj usmerjalo naše aktivnosti v prihodnjih tednih in mesecih.
 
Po soglasni potrditvi poročila o aktivnostih sindikata v minulem enoletnem obdobju je Slavica Mencingar predstavila še predlog
 
Programa dela do skupščine 2024
Sindikat bo tudi v prihodnjem obdobju sledil začrtanim prioritetam. Kljub decembra 2018 podpisanemu stavkovnemu sporazumu in novembra 2021 sklenjenemu Dogovoru o nujnih ukrepih na področju zdravstva in socialnega varstva oblasti še vedno ne spoštujejo dogovorjenega in rokov za sprejem dokumentov, ki bi vsaj delno pripomogli k začetku prepotrebnega urejanja razmer v zdravstveni negi. To še zlasti velja za trenutno veljavne kadrovske standarde in normative, s katerimi zaposleni preprosto ne morejo več zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene nege. Prednostne naloge in aktivnosti sindikata bodo tako še naprej usmerjene v trud za izboljšanje delovnih pogojev ter dostojno plačilo zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu.
Od aktualne vlade bo SDZNS zahteval, da se aktivnosti za sprejem standardov in normativov v zdravstveni negi zaključijo do zastavljenega in dogovorjenega roka, torej do 30. junija letos. To je zgolj predpogoj za začetek zahtevnega dela in truda, da se ti standardi in normativi nato implementirajo v delovna okolja.
V teku je tudi plačna reforma in oblikovanje plačnih stebrov po dejavnostih. V SDZNS pričakujemo, da bodo na podlagi ministrovih zagotovil, da je »zdravstvo celota«, vse poklicne skupine v zdravstvu deležne enakovredne obravnave. Ob prenovi plačnega sistema želimo odpraviti tudi anomalije in nesorazmerja, do katerih je prišlo znotraj zdravstvene nege skozi leta.
Zavedamo se, da je pravno svetovanje za člane našega sindikata ena najpomembnejših uslug, zato bo brezplačna pravna pomoč članicam in članom – ter tudi skrb zanje preko dodeljevanja solidarnostnih pomoči – ostala temelj uslug, ki jih sindikat nudi svojemu članstvu. Seveda bomo ob tem tudi zavzeto spremljali vse spremembe zakonov in predpisov ter aktivno sodelovali pri tem.
 
Jasno je tudi, kar smo imeli možnosti videti in izkusiti v zadnjih letih, da nobena pravica ni niti samoumevna niti trajna, in za zagotavljanje dostojnega socialno-ekonomskega položaja zaposlenih kot tudi ustrezne zdravstvene oskrbe uporabnikov se bo sindikat aktivno vključeval v pripravo področne zakonodaje, reform in ostalih novosti. Tudi v prihodnje se bomo povezovali in sodelovali z drugimi organizacijami in sindikati za učinkovitejše doseganje skupnih ciljev.
Ob dejstvu hitro starajočega se prebivalstva in večjih ter zahtevnejših potrebah uporabnikov zdravstva in v socialnem varstvu bo treba vso pozornost nameniti kadru v zdravstveni negi in socialnovarstvenih ustanovah, njihovim prejemkov in delovnim pogojem. Temelj je sprejem in začetek uveljavljanja prenovljenih kadrovskih standardov in normativov, ki so pogoj za varnost in kakovost. Vsi zaposleni pa si zaslužijo tudi dostojno plačilo za svoje zahtevno, odgovorno delo!
 
 
V zaključnem delu skupščine so delegatke in delegati prisluhnili še poročilu predsednika Nadzornega odbora in poročilu o finančno-materialnem poslovanju sindikata za minulo leto ter obravnavali tudi finančni načrt SDZNS za tekoče leto. Vse dokumente so soglasno potrdili.Na tej povezavi si lahko ogledate galerijo fotografij s skupščine SDZNS 2023!