XXVIII. redna letna ter VIII. volilna skupščina uspešno izpeljana

V drugi polovici aprila, natančneje 21. 4. 2022, se je uspešno odvila XXVIII. redna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Po uvodnih potrditvi poslovnika skupščine, imenovanju delovnih teles in sprejemu poročila verifikacijske komisije so delegatke in delegati prisluhnili poročilu predsednice SDZNS o delu sindikata v minulem enoletnem obdobju in njeni predstavitvi predlaganega programa dela ter prioritet sindikata v času do naslednje skupščine.

Delegati so na predhodni skupščini junija 2021 potrdili načrt dela za naslednje enoletno obdobje, ki je bilo še vedno močno oznamovano z epidemijo covida-19 in je vplivala na celotno družbo, v veliki meri pa na zaposlene v zdravstveni negi in socialnem varstvu. Velik del aktivnosti vodstva sindikata in njegove pravne službe je bil vezan prav na vprašanja oziroma problematiko kovidnih dodatkov, plačila odsotnosti zaradi karanten in izolacij in (pre)številnih drugih že dotlej prisotnih težav, ki so se v času epidemije zgolj dodatno izpostavile in še povečale. SDZNS se je že dan po lanskoletni skupščini sestal z ministrom za zdravje in mu predstavil problematiko zaposlenih v zdravstveni negi in v socialnem varstvu ter predlagal najnujnejše ukrepe za njihovo zajezitev in možne rešitve za preprečitev odhajanja zaposlenih zlasti s sekundarnega in terciarnega nivoja ter iz socialno-varstvenih ustanov. Minister Janez Poklukar je obljubil začetek pogovorov ter tudi terminski načrt za sprejem kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi (skladno zagotovili ministra naj bi bili sprejeti do konca lanskega avgusta, a se to seveda niti do danes še ni zgodilo). Jeseni so se pričela pogajanja za spremembe tarifnega dela kolektivne pogodbe in po treh mesecih se je zaključil prvi del pogajanj, s katerim je prišlo do dvigov plačnih razredov zaposlenim na sekundarnem in terciarnem nivoju, v socialnovarstvenih zavodih ter le deloma tudi na primarnem nivoju. S tem je bil narejen korak k zadanim ciljem, vendar je potrebno urediti tudi plače na primarnem nivoju, na kar je SDZNS ves čas pogajanj opozarjal ministra za zdravje. Tudi zato smo sindikati vztrajali, da se v Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu zapiše zaveza, da se najkasneje do 15. januarja 2022 pogajanja nadaljujejo za naslovitev vseh v prvem krogu neupoštevanih zahtev oziroma delovnih mest ter novonastalih anomalij in plačnih nesorazmerij. Ker se kljub zapisani obvezi in našim večkratnim opozorilom pristojnim na to pogajanja niso nadaljevala, smo začeli s pritiski in jih ob ignoriranju vladne strani stopnjevali do napovedi in kasnejše izvedbe enodnevne stavke 16. februarja letos. Po njej je vlada sindikatom iz zdravstva in socialnega varstva poslala vabilo na pogajanja ter nova izhodišča, ki pa za sindikate niso bila sprejemljiva oziroma smo ga ocenili celo kot sramotnega. Vlada je ob tem sporočila še, da se do volitev ne namerava pogajati in sprejemati odločitev s finančnimi posledicami. SDZNS se zato že pripravlja na čas po volitvah in bo vztrajal pri svojih zahtevah in po potrebi znova stopnjeval sindikalne aktivnosti.
 
Kot že doslej, si je SDZNS tudi v minulem obdobju prizadeval za povezovanje in sodelovanje z ostalimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ter strokovnim združenjem Zbornico–Zvezo. Aktivno se vključujemo v aktivnosti Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego, posvetovalnega organa Ministrstva za zdravje, in kolegijev glavnih medicinskih sester posameznih področij, ko so v obravnavi teme, pomembne za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v zdravstveni negi. SDZNS je skupaj še s sedmimi sindikati tudi član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v okviru katere smo se odzivali na predloge posegov v javni sektor ali delovnopravni in socialni položaj zaposlenih.
 
Vzdrževali smo tudi sodelovanje in izmenjavo izkušenj s sorodnimi sindikati iz tujine, v Sloveniji pa obiskali številne zavode, od zdravstvenih domov in bolnišnic do socialnovarstvenih zavodov, kjer smo neposredno v stiku s članstvom reševali njihove težave in vprašanja. Usluge pravne službe so tudi v času od zadnje skupščine ostale temelj pomoči članicam in članom sindikata. Soočeni smo bili s povečanimi obremenitvami zlasti iz naslova epidemije ob številnih vprašanjih v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja v teh okoliščinah (odsotnosti z dela, dodatki, karantena, višja sila, pogoji dela, razporejanje na druga delovišča, omejevanje nekaterih pravic …), pozorno pa smo morali spremljati tudi sprejemanje interventne zakonodaje, se usklajevati glede predlogov predpisov in podajati ustrezne pripombe, predloge. V zadnjih dveh mesecih lanskega leta pa je bilo po pričakovanjih največ vprašanj pravni službi naslovljenih v zvezi s sprejetim dogovorom o zvišanju plač (pojasnjevanje vsebine aneksov k pogodbam o zaposlitvi zaradi novih uvrstitev delovnih mest v plačne razrede).
 
Pomemben del prednosti članstva v sindikatu predstavlja tudi možnost koriščenja počitniških kapacitet. Sindikat ima za svoje članice in člane na voljo deset apartmajev na obmorskih lokacijah, po novem pa tudi apartma na Mariborskem Pohorju v neposredni bližini smučišča. Možnost najema te nastanitve velja skozi vse leto.
SDZNS bienalno organizira tudi piknik za člane in njihove najbližje. Pred dvema letoma ga sicer zaradi razglašene epidemije ni bilo moč izvesti, načrtovan pa je letos, in sicer 18. junija v Moravskih Toplicah.
 
Jasno je, da je epidemije koronavirusne bolezni od vseh nas zahtevala izjemne napore in razgalila številne težave sistema, a se je hkrati jasno izkazalo, da smo prav zaposleni v zdravstveni negi najbolj zaslužni, da se ni stopnjevala do neobvladljivih razsežnosti. Nedvomno smo prav zaposleni v zdravstveni negi in socialnem varstvu nosili – in še nosimo – levji delež vseh razsežnosti epidemije. Drži, da so t. i. kovidni dodatki zaposlenim prinesli začasno izboljšanje njihovega materialnega položaja, a to ni tisto, k čemur bi v sindikatu stremeli; prizadevali si bomo, zahtevali bomo dostojno plačilo v »normalnih« razmerah in tudi enake delovne razmere.
 
Program dela do skupščine 2023
Sindikat bo tudi v prihodnjem obdobju sledil začrtanim prioritetam. Kljub decembra 2018 podpisanemu stavkovnemu sporazumu in novembra lani sklenjenemu Dogovoru o nujnih ukrepih na področju zdravstva in socialnega varstva oblasti še vedno ne spoštujejo dogovorjenega in rokov za sprejem dokumentov, ki bi vsaj delno pripomogli k začetku prepotrebnega urejanja razmer v zdravstveni negi. Dejstvo je, da s trenutno veljavnimi kadrovskimi standardi in normativi zaposleni preprosto ne morejo več zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene nege. Zaradi dogajanj v zadnjih dveh letih se je položaj zgolj še dodatno poslabšal, zaposleni na vseh nivojih pa so izčrpani in posledice bomo lahko čutili še dolgo. Prednostne naloge in aktivnosti sindikata bodo tako usmerjene v trud za izboljšanje delovnih pogojev ter dostojno plačilo zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu.
 
Čeprav bi morali novi kadrovski standardi in normativi končno zaživeti – glede na vnovične obljube in zagotovila pristojnih o tem – v lanskem letu, se tudi tokrat to ni zgodilo. Obstoječi normativi so stari krepko čez 35 let. SDZNS se bo takoj po državnozborskih volitvah prioritetno posvetil tej problematiki in za uveljavitev napel vse sile ter po potrebi posegel tudi po drugih sindikalnih aktivnostih. Kar zadeva vprašanje dviga plačnih razredov zaposlenim, je znano, da so se konec leta 2021 le-ti zvišali zlasti zaposlenim na sekundarnem nivoju in v socialnovarstvenih zavodih, medtem jo je bil primarni nivo v največjem delu prezrt. Pojavile so se nova nesorazmerja in anomalije, ki jih bo treba nasloviti, zato bomo takoj po volitvah in oblikovanju nove vlade pristojne pozvali k pogajanjem.
 
Jasno je tudi, kar smo imeli možnosti videti in izkusiti v zadnjih letih, da nobena pravica ni niti samoumevna niti trajna, in za zagotavljanje dostojnega socialno-ekonomskega položaja zaposlenih kot tudi ustrezne zdravstvene oskrbe uporabnikov se bo sindikat aktivno vključeval v pripravo področne zakonodaje, reform in ostalih novosti. Tudi v prihodnje se bomo povezovali in sodelovali z drugimi organizacijami in sindikati za učinkovitejše doseganje skupnih ciljev.
 
Tudi brezplačna pravna pomoč članicam in članom ter skrb zanje preko dodeljevanja solidarnostnih pomoči skladno s pravilnikoma bosta ostala temelj uslug, ki jih sindikat nudi svojemu članstvu.
 
Ob dejstvu hitro starajočega se prebivalstva in večjih ter zahtevnejših potrebah uporabnikov zdravstva in v socialnem varstvu bo treba vso pozornost nameniti kadru v zdravstveni negi in socialnovarstvenih ustanovah, njihovim prejemkov in delovnim pogojem. Temelj je sprejem in začetek uveljavljanja prenovljenih kadrovskih standardov in normativov, ki so pogoj za varnost in kakovost. Vsi zaposleni pa si zaslužijo tudi dostojno plačilo za svoje zahtevno, odgovorno delo!
 
V zaključnem delu skupščine so bile izvedene tudi volitve za novo štiriletno (2022–2026) mandatno obdobje, in sicer predsednice, podpredsednika ter Nadzornega odbora.

Zaupanje delegatk in delegatov za vodenje sindikata tudi v novem mandatnem obdobju je prejela dosedanja predsednica Slavica Mencingar kot edina kandidatka za to mesto na tokratnih volitvah, prav tako podpredsednik v mandatu 2022–2026 ostaja Edin Adrović. Delegati so na dogodku izvolili tudi nov Nadzorni odbor (Irena Potočar, Matej Repas in Klemen Tomšič) ter potrdili sestavo Republiškega odbora SDZNS kot najvišjega organa odločanja sindikata med skupščinama.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije vsaka štiri leta podeli tudi nagrade Človek in pol svojim članicam in članom, ki so pustili največji pečat v delu sindikata tako v njihovih sredinah, v sindikalnih enotah, kot širše v sindikatu. Nagrade se podelijo  članom sindikata za pomembne dosežke, prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa ter uveljavljanju ciljev in nalog Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Od leta 2007 dalje se priznanje podeljuje vsaka štiri leta ob redni volilni skupščini sindikata. Na tokratni skupščini so nagrado več kot zasluženo prejeli Renata Prah, Violeta Krampelj, Matej Repas, Vivijana Ograjšek, Yania Lesar, Elizabeta Mirošničenko in Marjan Meglič.

Vabimo vas k ogledu fotografij s tokratne skupščine, ki jih najdete na tej povezavi - klik!