Zakonske podlage

Ustava
Ustava Republike Slovenije
Datum sprejema: 23.12.1991
76. člen
(sindikalna svoboda)

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno.
 
77. člen
(pravica do stavke)


Delavci imajo pravico do stavke.
Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji.

Zakoni
Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Zakon o stavki
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije